90 bostäder vid torget, 250 lägenheter vid Enskede IP och en ny förskola vid Enskedefältet. Byggena runt Sockenplan poppar upp som svampar ur jorden. Det senaste i raden av projekt är tre trävillor på Enskedevägen som kan jämnas med marken för att göra plats åt ett fyravåningshus med 30-40 bostäder. Villorna ligger väster om S:t Eriks katolska skola, och i gatuplanet närmast Sockenplan föreslås lokaler med någon typ av verksamhet för att stärka det lokala centrumet. I dag används husen till olika boendelösningar åt socialtjänsten.

Gammal trädgårdsstad

Villorna är från 1930-talet och Gamla Enskede är Stockholms första trädgårdsstad, delar är klassat som riksintresse för kulturmiljövården. Enligt Stadsmuseets tidiga bedömning kan det vara möjligt att riva "om platsen tillförs bebyggelse som stärker Sockenplan och andra värden i området”.

Att riva villorna och bygga nytt skulle kräva en ny detaljplan. "Den föreslagna bebyggelsen kan bidra till att stärka Sockenplan som lokalt centrum med ett större serviceutbud för Enskedeborna" skriver exploateringskontoret i ett tjänsteutlåtande som behandlades på nämndens möte efter att denna tidning gått till tryck. Närmare innehåll och utformning kommer att prövas i planprocessen, och enligt den preliminära tidsplanen skulle bygget kunna komma i gång 2025, och en första inflyttning i så fall ske 2026.