Miljöengagerade Solbergabor har länge kämpat mot stadens planer på att bygga 130 lägenheter i två grönområden längs Folkparksvägen. Nu har de fått rätt, i högsta instans. Strax före jul upphävde Mark- och miljööverdomstolen detaljplanen.

I området finns nämligen den mindre hackspetten. Arten är rödlistad som "nära hotad" och omfattas av Artskyddsförordningen. Trots det gjorde Stockholms stad ingen utredning om hur bygget skulle påverka fågelns möjlighet att häcka och söka föda, innan detaljplanen antogs i februari 2021. Domstolen anser att den bristen är så allvarlig att man stoppar projektet.

– Det här är så stort att vi har svårt att förstå det. Vi larmade redan 2008, när staden röjde skogsområden vid Västberga kyrkogård, där fågeln häckade. Sedan har vi sagt samma sak om och om igen, men inte fått gehör, säger Helge Torstensson, aktiv i Älvsjö miljöråd som har bistått de Solbergabor som överklagat detaljplanen.

För sen utredning

Att den mindre hackspetten finns med i Artskyddsförordningen innebär ett krav på att utreda följderna för den innan man exploaterar. Och Stockholms stad lät faktiskt göra en utredning – men först flera månader efter att man klubbat detaljplanen.

– Det är helt fel tågordning menar Mark- och miljööverdomstolen. Och domen kan inte överklagas, säger Helge Torstensson.

I utredningen "Ekologisk bedömning och analys Solbergaskogen – Stockholms stad 2021" konstaterades att Solbergaskogen är en viktig häckningsplats för bland annat mindre hackspett, som även setts utanför skogen. Rapporten slog också fast att en "riktad utredning" var nödvändig för att se hur byggena skulle påverka fågeln. Någon sådan gjorde dock inte staden – och planen var ju redan klubbad.

Natur i storstan. Skogsområdet i korsningen Folkparksvägen–Kristallvägen. är ett av de två ställen där staden ville bygga.

Natur i storstan. Skogsområdet i korsningen Folkparksvägen–Kristallvägen. är ett av de två ställen där staden ville bygga.

Märta Lefvert

Ska analysera domen

Mitt har sökt Jan Valeskog (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden, och Anders Österberg (S), ordförande i exploateringsnämnden, men får svar från Socialdemokraternas pressavdelning: "Vi kommer nu analysera domen och vad den innebär."

Helge Torstensson konstaterar att de Solbergabor som överklagat fick "en fin julklapp".

– De har gjort ett fantastiskt arbete och lagt ner sina själar i det här.