I juni blev det känt att myndigheten Konkurrensverket, som sköter tillsynen av offentlig upphandling i Sverige, hade inlett en egen granskning till följd av Mitt i:s rapportering.

I samband med att man inledde granskningen skickades ett antal frågor till kommunen. Nu har tidningen tagit del av kommunens svar till Konkurrensverket.

https://www.mitti.se/nyheter/efter-vagbygget-kommunen-riskerar-mangmiljonboter/repvfq!ZapoQ1Tut7VLsGLJd@JYA/

En hel del av frågorna och svaren berör vad kommunen redan sagt till Mitt i om situationen längs med Granhammarsvägen.

Av svaren till Konkurrensverket framgår att kostnaderna för att lägga om trafiken under bygget uppgick till 13 590 613 kronor.

Kostnaderna ökade även i relation till förfrågningsunderlaget man hade från början. ”Tillkommande reglerbara mängder har ökat jämfört med förfrågningsunderlaget”. Här uppgår kostnaden till 8 186 300 kronor, skriver kommunen.

Tilläggsarbeten så som konstverk i rondellerna, bygget av en busshållplats, hantering av förorenade massor landar på 6 890 195 kronor.

Tungavstängning tillkom utan upphandling

Tungavstängning saknades i den upphandling man genomförde. Kostnad för inköp av tungavstängning uppgår till 3 596 678 kr. Köpet motiveras för Konkurrensverket med att dessa kan användas flera gånger och därför ses som en investering. Ingen ny upphandling gjordes vid detta inköp uppger kommunen för Mitt i.

På Konkurrensverkets fråga: ”Anser ni att det har funnits stöd i upphandlingslagstiftningen för att genomföra aktuella ändringar?” svarar kommunen:

”Samhällsintresset och den påverkan som en ny upphandling hade medfört hade inte varit försvarbart gentemot brukarna av vägen och boende i området”.

Prioriterad utredning

Hos konkurrensverket berättar man i slutet av september att inget beslut har fattats men att utredningen är fortsatt prioriterad.

Myndigheten kan välja att avsluta ett ärende, ställa fler frågor, rikta kritik eller vända sig till domstol och ansöka om en upphandlingsskadeavgift.

– Lägst rör det sig om 10 000 kronor och högst 10 miljoner kronor. Avgiften styrs av upphandlingens värde och får inte vara över tio procent, sa Klara Thorngren, jurist hos Konkurrensverket i juni.