Farligt utplacerade busshållplatser längs Vassundavägen gör att få åker kommunala färdmedel. Inte heller finns ordentliga cykelvägar för att ta sig mellan de utsprida samhällena. Trots att det inte skulle ta lång tid att cykla till Sigtuna stad eller andra delar av kommunen väljer många att istället ta bilen.

– Det saknas bussfickor och ett säkert sätt att ta sig till busshållplatsen. Inte ens en samordnare från kommunen som var här och tittade ville låta sina barn gå och ta bussen här, säger Lasse Hellqvist som bor i närheten av Österby gård.

Boende i området har försökt att få kommunen att anlägga ordentliga cykelvägar så att de slipper cykla längs väg 263 eller vältrafikerade Vassundavägen. Här går tung trafik i ett.

– Nu har de satt upp staket längs med vägen och kommer en lastbil eller buss som får möte måste man som gående i stort sett hoppa över staketet för att inte bli påkörd. Har man cykel med sig också blir det besvärligt. Känns som att kommunen glömmer bort oss på landsbygden, säger Annika Östervall.

Cykelplanen ska hjälpa

Sigtuna kommun tog 2014 fram en cykelplan som en del i arbetet att förenkla för invånarna att välja cykel för kortare nyttoresor. Just nu revideras denna. En ny cykelplan ska vara klar under våren 2023. Kommunens målsättning är att cyklingen ska öka under alla tider på året, samt att trafiksäkerheten och framkomligheten för cyklister förbättras.

De flesta cykelvägar i kommunen går mellan Märsta och områdena nära Sigtuna stad. Men på landsbygden är det glest med cykelvägar.

Kommunen jobbar just nu med en landsbygdsstrategi och har bjudit in invånare på möten där förslag för en bättre landsbygd tas med. Ett av dessa hölls nyligen i Odensala hembygdsgård. Även där, på andra sidan av kommunen, kom frågan om säkrare cykelvägar upp.

– De här landsbygdsråden har de haft sedan 2007, där jag råkade bli vice ordförande, och varje gång cykelvägar och busshållplatser har tagits upp har denna korsning och busshållplatserna här hamnat högst upp på listan över de som måste ses över. Sedan händer ingenting, säger Lasse Hellqvist.

Bussar från två bolag

Bussarna som trafikerar väg 263 och Vassundavägen tillhör både Stockholm länstrafik och Uppsala länstrafik.

Ett annat problem som boende i området upplever är att ju mer Arlanda stad utvecklas, ju mer tung trafik trafikerar de båda ovan nämnda vägarna. Med ytterligare osäkerhet för cyklister. Här passerar redan trafik till och från Knivsta, Uppsala och Kapellskär.

Saga Planting Svensson och hennes man äger mark runt omkring Österby gård. De är beredda att låta kommunen anlägga en cykelväg längs med deras vägar och på så sätt underlätta för många. Detta har de framfört till kommunen, utan framgång än så länge.

– Vi har en ukrainsk familj boende hos oss och deras tolvårige son vågar inte ta sig till tennisträningen själv. Jag försöker hjälpa till så ofta jag kan, säger Saga Planting Svensson.

Trafikverkat bromsar

Kommunen menar dock att de inte har full rådighet över busshållplatser.

– Vi är väl medvetna om det här och för ett aktivt arbete med att förbättra gång- och cykeltrafiken i kommunen. Vi jobbar hårt mot Trafikverket, då 263 är deras väg, och fick till en ny busshållplats vid Granby men det tog två år, säger Mats Weibull (M) som är ordförande i bygg- och trafiknämnden.

Dialog med markägare

Vad gäller cykelvägar är två stråk prioriterade. Det handlar om Märsta-Odensala samt Sigtuna-Wenngarn med en eventuell förlängning västerut. Ett beslut är redan taget att bygga en gång- och cykelväg från Stadsängarna förbi golfbanan och vidare till Wenngarn. Det arbetet ska påbörjas inom kort.

– En utredning är också påbörjad om att dra den vidare. Det tittar vi på men det är många bitar som ska på plats. Först ska man ta sig över 263:an på ett säkert sätt sedan är det inte vår mark och där måste vi föra dialog med olika markägare, säger Mats Weibull.