Sigtuna

Efter den utdragna tvisten om bygglovet på Malmgårdens tomt har denna nu vunnit laga kraft. Till många invånares misstycke. Bygg- och miljö­nämndens ordförande Mats Weibull (M) svarar nu på kritiken.

Det blev nu klart i Svea Hovrätt att bygglovet på Malmgården beviljas, vad är dina tankar kring det?

– Det är klart det är lite blandade känslor när det gäller byggrätterna på Malmgården. Det som är positivt är att vi nu har fått ett väl prövat beslut i alla instanser. Jag konstaterar att Mark- och miljööverdomstolen har tagit fasta på en fråga i detta som handlar om vägbredd kontra byggnadshöjd och att man har gått på det som gäller idag och inte det som gällde 1934 när detaljplanen antogs, säger Mats Weibull och fortsätter:

– När bevarande- och förnyelseplanen för Sigtuna stad reviderades 2019 konstaterades att det i detaljplanen fanns två byggrätter på fastigheterna. Politikens avsikt var redan då att Malmgårdens trädgård inte skulle bebyggas men detta bedömdes inte vara möjligt av förvaltningen. Utfallet kan man tycka olika om men precis som i allt annat vi gör följer vi naturligtvis lagen och respekterar domstolsbeslut.

Boende kritiserar kommunen för att inte ta vara på den kulturmiljön. Hur bemöter du det?

– Det känns väl aldrig bra att behöva ta ett beslut som vi på förhand vet att många kommer att ogilla. Jag är själv ambivalent i frågan men har tagit ett lagenligt beslut som inte gillas av alla. Min synpunkt på det är att alla väljare har rätt att byta ut kommunledningen vart fjärde år.

Mats Weibull tillägger att kommunen arbetar med att se över alla detaljplaner i Sigtuna stad så att de ska stämma överens med bevarande- och förnyelseplanen.