Ett av dem är Bergholmsbacken där det förutom 700 bostäder också planeras för skola och förskola. Den 19 december antogs byggprojektet av kommunfullmäktige.

– Stockholms stad har förbundit sig att bygga 40 000 bostäder i söderort. Detta är ett viktigt delprojekt för att finansiera utbyggnaden av spårtrafiken, sade Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd, inledningsvis på mötet.

Skola. Bergholmsbacken ska få en F-9 skola med idrottshall på platsen där bollplanen ligger i dag. Två förskolor planeras också liksom omsorgsboende med 72 platser som räknas in bland de 700 bostäderna.

Skola. Bergholmsbacken ska få en F-9 skola med idrottshall på platsen där bollplanen ligger i dag. Två förskolor planeras också liksom omsorgsboende med 72 platser som räknas in bland de 700 bostäderna.

Arkitema Architects, 2020

Oro kring byggvägen

I stort hyllades planerna för Bergholmsbacken av politikerna i talarstolen. Men flera lyfte fram de boendes oro kring den tilltänkta byggvägen. Vägen har föreslagits gå från Skarpnäcks idrottsfält, förbi populära Bergholmstorpet liksom Bagarmossenskogens södra delar, vilken klassats som ekologiskt särskilt betydelsefull. Bygget kommer att pågå i cirka sex år.

– Dragningen av vägen ställer till det. Alternativen måste utredas grundligt, sade Cecilia Obermüller (MP) som är Skarpnäcks stadsdelsnämnds nya ordförande.

Protest. Föräldrar till barn på Ur och Skur protesterade efter sommaren mot planerna på byggvägen.

Protest. Föräldrar till barn på Ur och Skur protesterade efter sommaren mot planerna på byggvägen.

Angie Gray

En barnkonsekvensutredning ska göras enligt både Valeskog och Obermüller. Och förutom påverkan på natur och friluftsliv påtalade Obermüller att byggvägen behöver utredas vad gäller påverkan på busstrafik, vibrationer från lastbilstrafik som kan skada byggnader, liksom hur vägen påverkar uteförskolan Ur och Skur samt fritids- och friluftsliv.

– Detta för att vi ska få veta hur vi ska bygga området med minsta möjliga negativ påverkan, sade Cecilia Obermüller.

Bostadsrätter vid miljonprogram

Raka rör och inga frågetecken var det när fullmäktige antog planerna för fastigheten "Jordbruksministern".

Trä. Intill förskolan Mumindalen i Bagarmossen och Nackareservatet planeras för 65 bostäder i ett trähus. Huset som står på platsen i dag är vattenskadat och rivs.

Trä. Intill förskolan Mumindalen i Bagarmossen och Nackareservatet planeras för 65 bostäder i ett trähus. Huset som står på platsen i dag är vattenskadat och rivs.

Esencial arkitekter

Ett par stenkast från Byälvsvägen planeras ett femvåningshus i trä med 65 bostadsrätter

– Det kompletterar miljonprogrammet med bostadsrätter, sade ledamoten Björn Ljung (L) som hoppas på mer av detta framöver.

Byggplaner intill hus byggda i miljonprogrammet finns också på Byälvsvägen, ett ärende som antogs i stadsbyggnadsnämnden i december, men ännu inte klubbats i fullmäktige som har sista ordet.

Nya hus på Byälvsvägen

Längs med Byälvsvägens södra sida planerar staden och Stockholmshem nämligen 215 hyresrätter i loftgångshus och punkthus. Enligt staden kör en del bilister fort på gatan, så vägen ska smalnas av och ge mer plats för fotgängare och cyklister.

Bred. Byälvsvägen är bred, men gatan smalnas av enligt planerna.

Bred. Byälvsvägen är bred, men gatan smalnas av enligt planerna.

Anders Björklund

Närboende ogillar insyn

De flesta närboende som yttrat sig om planerna har dock vänt sig mot husen. Grannar befarar insyn från de nya hyresgästerna, och kritiserar bebyggelsen utifrån skuggeffekter och känslan av instängdhet när helt öppna markområden försvinner.

Byälvsvägen. På Byälvvägen planeras både loftgångshus och punkthus i samma höjd som de nuvarande loftgångshusen.

Byälvsvägen. På Byälvvägen planeras både loftgångshus och punkthus i samma höjd som de nuvarande loftgångshusen.

Vera Arkitekter

Staden lyfter å sin sida fram kvalitéer, bland annat ökad trygghet både på gårdar och i gaturum, liksom närhet till tunnelbana.

"Intresset av bostäder på platsen har bedömts väga tyngre", skrev stadsbyggnadskontoret i beslutsunderlaget.