1. Saltsjöbanan. Stängs och ersätts av bussar från den 1 januari 2023 till våren 2024 då renovering och bygge av dubbelspår vid Tattby station och Fisksätra station pågår.

2. Tattby station. Gång- och cykelbanor flyttas när dubbelspår byggs. Pågår februari 2023 till januari 2024.

3. Neglingebron. Renoveras för att klara busstrafik och tung trafik till Saltsjöbanan även i framtiden. Arbetet planerat till hösten 2023.

4. Fisksätra station. Ett körfält på Fisksätravägen stängs av, även gångvägar påverkas när dubbelspår byggs på Saltsjöbanan. Pågår februari 2023 till januari 2024.

5. Fisksätra centrum. Bygget av bostäder i Fisksätra entré gör att områden hägnas in och det blir svårare att ta sig fram. Störst påverkan 2022 och 2023.

6. Bussgatan i Orminge. Byggs ut. Utövägens förlängning stängs av och markarbeten gör det svårare att ta sig fram på Edövägen. Ny tillfällig bussterminal öppnas vid Toyota i januari 2023.

7. Skurubron. Sänkt hastighet mellan Björknäs och Skuru. Nya Skurubron väntas klar sommaren 2023, renoveringen av Gamla Skurubron med gång- och cykelbanor pågår till 2025.

8. J V Svenssons torg/Augustendalsvägen. Flyttas österut för att göra plats för bostäder. Gående och cyklister leds om. Klart 2023.

9. Trafikplats Skvaltan. Östra av- och påfarterna stängs under större delen av 2023 då en förbindelsevägmellan Skvaltan och Jarlaberg samt Nacka strand byggs.

10. Skönviksvägen. Trafiken omlagd fram till 2025 när entrén till Nackas t-banestation byggs.

11. Värmdöleden. I höjd med Nacka Forum ska det bli smalare körfält, sänkt hastighet till 70 kilometer i timmen till våren 2023 på grund av t-banebygget.

12. Fyrbåksrondellen. Flyttas västerut från Nacka Forum mot Nacka IP för att entrén till Nackas t-banestation ska byggas. Påverkar bussar, gående, cyklister och bilister från slutet av 2022 och minst fyra år framåt.

13. Värmdövägen. Byggs om till stadsgata. Mellan rondellen vid Vikdalsvägen till Lillängsvägen är endast ett körfält öppet i vardera riktning fram till våren 2023. Från Lillängsvägen till Sickla bro pågår ombyggnaden till 2028.

14. Finntorpsbron. Har skador som har minskat bärigheten. Arbetet med bytet mot en modernare bro ska genomföras under tiden Saltsjöbanan är avstängd, januari 2023 till våren 2024. Gående och cyklister leds om till Värmdövägen.

15. Järlaleden. Bygget av den nya dagvatten­reningen i Kyrkviken pågår till april 2023. Hastigheten är sänkt till 30 kilometer i timmen förbi arbetsområdet.

16. Värmdövägen vid Alphyddevägen. Körfälten läggs om fram till 2025 eftersom tunnelbane­uppgången i Sickla ska byggas.

17. Värmdövägen, Finntorp–Järla bro. Under Saltsjöbanans avstängning från januari 2023 till våren 2024 stängs delar av Värmdövägen av och trafiken leds om till spårområdet på sträckan Finntorp-Järla bro.

18. Sickla bro. Bron byts ut. Delar av Värmdö­leden väster om Sickla bro stängs av från januari nästa år till våren 2024 och leds om.

19. Sickla industriväg. Stängs för genomfart från början av 2023 till andra kvartalet 2024 på grund av flera större arbeten.

20. Tvärbanans slutstation. Flyttar tillfälligt från Sickla station till Udd­vägen på grund av flera större arbeten. Pågår från början av 2023 till början av 2025.