Efter ett fysiskt tillsynsbesök på Björkbackens äldreboende kunde Ivo den 24 februari konstatera flera allvarliga brister i den medicinska vården.

– Det är viktigt att poängtera att det inte är själva boendet som vi tillsynat, utan kommunen och hur de skapar förutsättningar att ge god vård och omsorg, säger Adam Alfredsson, presschef på Ivo.

Myndigheten konstaterar bland annat att personalen på boendet inte har tillräcklig kompetens för sina arbetsuppgifter. Många livsavgörande bedömningar av patienter görs till exempel av den personal som har den lägsta utbildningsnivån och personalen som är närmast patienten har inte den kunskap som krävs för att kunna tolka patientens hälsotillstånd.

Detta är särskilt allvarligt på särskilda boenden för äldre, säbo, där många boende lider av livshotande sjukdomar.

Behärskar inte svenska

Enligt granskningen handlar en del av kompetensbristen om att vårdpersonalen inte behärskar det svenska språket i tillräcklig omfattning.

När Ivo varit i dialog med kommunens ledning framkommer det att de inte är medvetna om att det finns brister gällande vårdpersonalens kompetens och språkkunskaper.

Enligt dem är språkkompetensen hög och att nästan alla medarbetare är utbildade undersköterskor samt har fått en grundutbildning i demenskunskap. Och fler utbildningar planeras.

Riskerar vite

Ivos enhetschef Lennart Pettersson har nu fattat ett beslut om de brister som finns inom särskilda boenden i kommunen.

– Alla i Sverige ska kunna lita på att de får en god och säker vård genom hela livet. Att äldre personer i livets slutskede inte får den vård och behandling de har rätt till är allvarligt. Då kommunen har ansvaret för den medicinska vården inom säbo upp till sjuksköterskenivå, är det också kommunen som bär ansvar för att bristerna åtgärdas, säger Lennart Pettersson i ett pressmeddelande.

Tyresö kommun ska senast den 25 april 2023 redovisa till Ivo vilka åtgärder man avser vidta mot bristerna, samt hur och när effekten av dessa kommer att följas upp. Om detta inte görs riskerar kommunen vite.

"Att äldre personer i livets slutskede inte får den vård och behandling de har rätt till är allvarligt", säger Lennart Pettersson, enhetschef på Ivo.

"Att äldre personer i livets slutskede inte får den vård och behandling de har rätt till är allvarligt", säger Lennart Pettersson, enhetschef på Ivo.

Inspektionen för vård och omsorg