Resursfråga. Platsbristen kan inte enbart förklaras av pandemin, menar Inspektionen för vård och omsorg. Foto: Sacharias Källdén

IVO riktar kritik mot sjukhus i Stockholm: "Allvarliga brister"

Det finns finns för få vårdplatser på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset, vilket kan leda till allvarliga vårdskador. Det menar Inspektionen för vård och omsorg som riktar skarp kritik mot sjukhusen.

  • Publicerad 05:00, 14 jul 2022

I år utför Inspektionen för vård och omsorg, IVO, en nationell granskning av sjukhus i landet. Vid tillsyn av Danderyds sjukhus och Södersjukhuset konstaterades att det saknas vårdplatser.

– Det är allvarliga brister som leder till ökade patientsäkerhetsrisker, säger Marie Åberg, avdelningschef på IVO.

Platsbristen gör att patienter stannar för länge på akuten, menar hon.

– Då finns risken att patienter inte får den tillsyn, omvårdnad och de läkemedel de är i behov av, vilket kan leda till allvarliga vårdskador.

Kontroll. Inspektionen för vård och omsorg inledde i år en nationell tillsyn av sjukhusvården i samtliga regioner. Foto: Ulrica Andersson

Brist på resurser

Att det finns för få vårdplatser beror till stor del på att sjukhusen inte har de resurser och den bemanning som behövs, slår IVO fast.

Pandemin har varit en bidragande orsak till läget, men den kan inte ensamt förklara bristen på disponibla vårdplatser, menar Marie Åberg.

– Vi har sett samma saker även när belastningen varit lägre.

IVO:s bedömning är därför att de lagstadgade kraven på god vård inte upprätthålls på de två sjukhusen.

Ska åtgärdas. Enligt ett pressmeddelande välkomnar Danderyds sjukhus granskningen. Foto: Mikael Andersson

Ser allvarligt på kritiken

Enligt Anne Kierkegaard, chefläkare på Södersjukhuset, ser man allvarligt på kritiken och meddelar att man innan sista oktober kommer redovisa vidtagna och planerade åtgärder.

– IVO pekar på risker som redan är väl kända för oss och vi har redan ett pågående arbete med att både säkerställa att vårdplatser finns i tillräckligt antal samt att förbättra ledtiderna på akutmottagningen för vuxna.

Vidare menar hon att man trots pandemin under 2021 förbättrat resultaten gällande tid till första läkarbedömning och andel patienter med vistelsetid på högst fyra timmar på akutmottagningen.

Samtidigt har pandemin gjort det svårt att rekrytera och behålla kompetent personal.

– Det har lett till att förbättringar inte har kunnat genomföras i den takt som sjukhuset önskat. Vi planerar nu för ett intensifierat arbete med att minimera patientsäkerhetsrisker samt att förbättra tillgänglighet och arbetsmiljö.

Välkomnar granskning

Danderyds sjukhus välkomnar granskningen och i ett pressmeddelande skriver de att man arbetar kontinuerligt med att förbättra akutflödet och patientsäkerheten, vilket ska intensifieras med anledning av IVO:s beslut.

– Vi prioriterar åtgärder för att minimera patientsäkerhetsrisker, att väntetiderna hålls så korta som möjligt och att arbetsmiljön för våra medarbetare ska vara god, säger sjukhusets chefläkare Åsa Hammar, i en kommentar.