Foto: Sacharias Källdén

Hur gick det med förra valets löften i Botkyrka?

Inför valet 2018 lovade alla politikerna i Botkyrka flera saker. Mitt i har sammanställt flera av löftena – och checkat av hur väl de har uppfyllt dem efter tre år vid makten.

  • Publicerad 07:00, 25 sep 2021

Foto: Sacharias Källdén

Trygghet

Flera av Mittenmajoritetens partier lovade inför valet att de skulle satsa på det trygghetsskapande arbetet.

Några lovade kameror i alla kommundelar. De sitter sedan innan sommaren uppe i norra Botkyrka och Tumba, och enligt polisen finns det inte planer på fler i nuläget.

Andra lovade fler synliga poliser och en polisstation i norra Botkyrka. Botkyrkapolisen upplever själva att de har fått mer resurser och stöd från kommunen, men var stationen i norra Botkyrka blev av har de inte någon aning om.

Partiernas vallöften om de vinner valet

Mittenmajoriteten:

"Alla i Botkyrka ska vara och känna sig trygga i sitt område, på sin gata, i sitt hem och i sin vardag. Därför har kommunens trygghetssamverkan med polis, civilsamhälle och lokala aktörer etablerats och förankrats och trygghetskameror har satts upp runt om i kommunen. Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck har utökats, likaså system mot fusk och korruption. Innan valet 2018 hade Botkyrka 58 poliser, i dag är siffran 186.

Tryggheten ökar, samtidigt har Botkyrka drabbats av förödande våldsdåd och bränder. Därför måste vi fortsätta arbeta enat och förebyggande, bryta tystnadskulturen och visa att vi är fler än de få som vill sprida rädsla och tystnad. Det kommer vara ett hårt arbete utan enkla svar men vi är en riktigt bra bit på vägen."

Martin Inglot (SD), gruppledare:

"Mittenmajoritetens trygghetsarbetet kan summeras med: för lite, för sent. Vi har från början efterfrågat trygghetskameror i särskilt utsatta områden. Det är bra att kameror dykt upp i norra Botkyrka, dessa borde dock dykt upp tidigare.

Vi ser också förbättringar gällande våldsförebyggande arbetet i skolan, till exempel i Storvretsskolan, men det är först efter att Skolinspektionen klivit in. Botkyrka toppar frekvent listor gällande otrygghet, vilket inte kan anses som något annat än ett misslyckande."

Foto: Claudio Britos

Samhällsbyggnad

Löften om fler bostäder återfinns hos både S och C. Gemensamt för de båda är att de önskar fler ungdomsbostäder.

Enligt samhällsbyggnadsförvaltningen har detaljplaner för 2 736 nya bostäder tagits fram sedan 2018, och 1 653 har färdigställts under samma period. Bland dessa var ingen av dem ämnade för ungdomsbostäder.

Ett annat löfte handlade om solcellspaneler på alla nybyggen i kommunen. Enligt förvaltningen har flera kommunala byggnader kompletterats med solcellspaneler de senaste åren.

Mittenmajoriteten:

"Hösten 2018 fastslog majoriteten att ett problem att ta i tu med var att alla inte kan hitta en bostad i Botkyrka. Antingen hittar man inte ett boende i rimlig storlek eller något man har råd med. Därför beslutades det att bygga mer och bygga blandat, för att skapa bostäder för varje stadie i livet och varje plånbok.

Målet om 8 000 bostäder beslutades 2016 och halvvägs har vi nått mer än halvvägs. År 2020 hade kommunen antagit detaljplaner som innebar 4 189 nya bostäder, vilket är fler än 1 000 per år.

Bostadsgarantin för unga har införts via samarbete med Botkyrkabyggen som även genom sitt arbete mot svartkontrakt återtagit 470 kontrakt sedan 2018. Arbetsgruppen för bostadsgarantin för äldre har överlämnat sitt förslag i början av hösten och arbetet fortsätter nu för implementering."

Anders Thorén (TuP), gruppledare:

"Hyresrättrer. Tullingepartiet har sedan länge lagt ett förslag om att bygga bostäder i nedlagda Hamra grustag. Där skulle upp till 1 000 bostäder kunna byggas, såväl bostadsrätter, villor som hyresrätter. Majoriteten har inte tagit till sig förslaget för vidare behandling. 

Inriktningen att öka antalet hyresrätter i Tullinge stämmer inte med vår uppfattning, eftersom vi tror att den fördelning mellan ägande och hyresrätter som vi har idag, är en bidragande orsak till att Tullinge är en relativt trygg kommundel."

Foto: Maja Nilsson

Utbildning

Sedan 2018 har antalet lärarassistenter ökat med nästan det dubbla, lärarlönerna har höjts till bland de högsta i landet, och det är fler vuxna per elev nu än för tre år sedan. Betygen har också blivit bättre, om än bara marginellt.

Löftet om ett stärkt elevhälsoteam är enligt utbildningsförvaltningen svår att mäta. Detta då man över tid har haft olika inriktningar gällande om man ska anställa eller hyra in personal. Men en strikt jämförelse mellan 2018 och 2021 (alltså inte över tid), visar att elevhälsoteamen är större nu.

Mittenmajoriteten:

"Sedan 2018 har vi genomfört flera omfattande förändringar och insatser, exempel är ökad mängd vuxna i skolan, höjda lärarlöner och införandet av tydliga regler för trygghet och studiero. Trygghetsarbetet med satsningar som MVP och Tåget utökas på fler skolor och med stigande betyg som resultat. Botkyrkas betyg stiger just nu mest i hela Stockholms län och fler än någonsin tar studenten.

Med det sagt har pandemin inneburit enorma utmaningar och vi har en stor studieskuld att ta i tu med, därför kommer vi fortsätta arbeta för en stark, trygg och kvalitativ skola där vi hanterar konsekvenserna av pandemin och fortsätter bygga på våra framgångsfaktorer."

Willy Viitala (M), 2:a vice ordförande i utbildningsnämnden:

"Vi har i nämnden varit blocköverskridande överens om satsningarna på fler vuxna, hälsovård och höjda lärarlöner. De har fått en bra start och lärarlönerna är idag i Sverigetoppen. Men större problem kvarstår.

Det som saknas är ett ökat fokus på tryggheten, studiero, disciplin och inte minst ett tydligt ansvarsutkrävande av föräldrarna. Det ska vara nolltolerans mot brott, mobbning och destruktiva beteenden i skolan och vid misskötsel ska konsekvenserna ges direkt."

Foto: Mostphotos

Vård och omsorg

C, L och KD ville inför valet 2018 införa lagom om valfrihetssystem (LOV). Så blev det inte.

Istället fick vi lagen om offentlig upphandling (LOU), som innebär att kommunen har större makt att avgöra var de privata vårdgivarna får etablera sig i kommunen. Detta gäller sedan januari 2021.

Ett annat löfte handlade om att inrätta ett omsorgsboende med språkinriktning. I dag finns redan flera finskspråkiga avdelningar, och utredningen för ett nytt äldreboende med språkinriktning blir klar i höst.

Mittenmajoriteten:

"Mitt i pandemins absoluta kris kunde vi i budgeten för 2021 presentera den mest omfattande satsningen någonsin på Botkyrkas omsorg. Vårt fokus är alltid ökad kvalité för seniorerna, anhöriga och personal. Exempel på satsningar som genomförts eller påbörjats är ökad personaltäthet, stärkt närvarotid, fler mötesplatser, språktest och språkutbildningar för personal, omsorgsboende med syriansk språkinriktning och fler trygga anställningar.  

2019 infördes ökade valmöjligheter i hemtjänsten. Istället för LOV genomfördes förändringen med LOU då det möjliggör för kommunen att erbjuda ökade valmöjligheter samtidigt som det är användarvänligt och smidigt för Botkyrkabon. Vi är inte klara med målet om att alla ska vara nöjda med sin omsorg, men vi är på rätt väg."

Kia Hjelte (M), 2:a vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden:

"Vi tycker att det finns frågetecken gällande Mittenmajoritetens löfte om valfrihet inom hemtjänsten. I rådande Botkyrkamodell verkar det aldrig kunna bli fler än 50 procent av hemtjänstkunderna som verkligen får välja. Falskt och vilseledande, tycker vi.

Vi är besvikna över de generellt låga målsättningarna på olika kvalitetsmått och att kommunen inte har kommit i gång med trygghetsboendet, gruppboenden samt boenden med särskild service vilket tvingar kommunen att köpa dyra platser utanför kommunen."

Foto: Sacharias Källdén

Socialtjänst

KD lovade ett ökat stöd till familjer i form av familjecentraler i hela kommunen, mer pengar till familjerådgivning och öppna förskolan.

I början av 2021 öppnade två familjecentraler i Tullinge och i Fittja. Vårsta och Grödinge har ännu inga.

Antalet stödsamtal från kommunen i stort minskade under pandemin, men i norra Botkyrka ökade dem. Vad det beror på går inte att utläsa ur statstiken. Det finns planer på mer föräldrastöd till tonårsföräldrar.

Mittenmajoriteten:

"Familjecentraler arbetar hälsofrämjande och stödjande med integration och tidigt förebyggande insatser. Det var viktigt för oss att i ett tidigt skede samverka med regionen och inom vårt budgetsamarbete satsa på detta. Familjecentralerna finns sedan januari 2021 i Tullinge och Fittja. Organisationen kring öppna förskolan har förändrats för att kunna säkerställa kvaliteten, men Botkyrka möter familjer på många olika sätt och erbjuder bland annat familje- och föräldrastöd i form av familjesamtal, individuell rådgivning och telefonrådgivning med familjebehandlare och ABC – Alla barn i centrum, vilket är mycket populära gruppträffar med stöd och aktuell forskning för föräldrar."

Mats Einarsson (V), gruppledare:

"Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet. Därför måste det finnas tillräckliga resurser, så att rätten till stöd kan garanteras. Det är tveksamt om Botkyrkas socialtjänst i dag fullt ut klarar sina lagstyrda åtaganden och än mindre det förebyggande arbete som alla säger sig värna. Socialnämnden är underfinansierad. Det har lett till en hård, stundtals orimlig arbetsbelastning och för hög personalomsättning. En öppen förskola har lagts ner som en ”effektivisering”. Vi har nu två familjecentraler tillsammans med regionen, men de skulle behövas i alla kommundelar."