Mycket av de föreslagna förändringarna ställer sig kommunen positiva till – andra delar är man mer negativ till. SL föreslår en nedläggning av buss 554 mellan Råby och Kista. Detta är Upplands-Bro starkt kritiska till, man beklagar förslaget och skriver: 

”Det är olyckligt att lägga ner denna enda busskoppling in mot stan samtidigt som pendeltågstrafiken har stora problem och som upplevs som mer och mer osäker. Det enda begränsade alternativet till pendeltågen i Upplands-Bro försvinner därmed.”

Vikten av att se helhet

Kommunen argumenterar att buss och pendeltåg i Upplands-Bro måste ses som ett sammanhållet system och påminner om det faktum att Upplands-Broborna blir strandsatta då pendeltåget inte går som det ska. Ett argument för nedläggningen av nämnda buss är enligt SL att den delvis är ”parallellgående med spårtrafik”.

”Märkligt argument”

Kommunens korta svar på detta är att det hela är ett ”märkligt argument”. Vidare för Upplands-Bro fram att SL i högre grad bör titta på relationen mellan total restid, antal byten och liknande delar. ”Även om det endast är ett fåtal turer på linje 554, så fungerar linjen som en ­direktgående tvärförbindelse”, skriver kommunen.

Till Låssa eller ej?

Att ta bort 555:ans turer till Låssa Kyrka reagerar kommunen även starkt på i sitt remissvar. 

”Kommunen ser negativt på förslaget att sluta trafikera Låssa kyrka genom att nu flytta över samtliga avgångar på linje 555 till Bro Mälarstrand utan att ersätta förlusten för resenärer till och från Säbyholm med någon annan trafik.”

Här argumenterar Upplands-Bro att nämnda försämring ”rimmar dåligt” med att det i förvaltningens egen remiss står att läsa att ”inga trafikförändringar föreslås som berör landsbygdstrafik”. 

Säbyholm är utpekad i kommunens översiktsplan som en landsbygdskärna i Upplands-Bros sydvästra delar, detta tycks SL ha missat.

Fortfarande förslag

Huruvida förslagen genomförs återstår att se. Eventuella förändringar ska först beslutas av politikerna i region Stockholms trafiknämnd. För Upplands-Bros del är ändringarna även kopplade till att infrastrukturen i och kring Norrboda uppfyller de krav trafikförvaltningen har på framkomlighet.