Idag består området främst av industrier, men nu ska fastighetsägarna ta fram en ny detaljplan. I framtiden ska bostäder, förskola och parkeringsgarage växa fram i Hägernäs strand.

– Det känns bra. Byggnationerna kommer förbättra den upplevda tryggheten i området,

Nu är ärendet ute på samråd och Täbybor kan därför säga sitt om planerna.

– Det finns ett stort intresse hos Täbyborna. Vi har jobbat mycket med de åsikter som vi fick in under tidigare dialogerna och vi hoppas att vi får in många synpunkter om planen nu med, säger Polymenis Tsironas, planarkitekt Täby kommun.

Området ska byggas i två kvarter, det södra och det norra. Inom det norra kvarteret möjliggörs sex hus som varierar mellan 4 till 8 våningar.

Inom det södra kvarteret planeras för fyra nya hus med en variation mellan 4–9 våningar. Husen kommer att placeras mot Sjöflygvägen och Pontongränd.

Det är tre fastighetsägare som i dagsläget ska bygga i området, Aros, Ikano Bostad och Pansar West.

I området ligger idag även den gamla tegelbyggnaden där en restaurangen Piato Fresco idag huserar. Byggnaden ska bevaras eftersom den har ett stort kulturhistoriskt värde, då den tidigare varit tygförvar för militären. I den kommer en ny förskola att flytta in.

– Byggnaden ska bevaras och skyddas och återställas till originalskick, eftersom det har gjorts några tillägg under åren, säger Polymenis Tsironas.

Planerna visar även på att det kan komma att öppna restauranger, eller butiker i flera bottenlokaler i området.

– Det är upp till fastighetsägare att hitta det i framtiden. Men vi möjliggör för fler kommersiella lokaler, säger han.

Parken kan förbättras

Under de senaste dialogmötena har folk som bor i området uttryckt oro för trafiken i området. Täby kommun har därför gjort en trafikanalys.

– Vi har tagit fram en trafikutredning och en trafikanalys för att se hur situationen ser ut idag. Cirkulationsplatserna i anslutning till E18 bedöms ha en god framkomlighet även år 2040, säger Polymenis Tsironas.

 Parken som redan finns i området ska finnas kvar. På grund av ökat tryck då fler människor flyttar in kan den komma att förbättras av kommun.

– Det är en fråga vi ska behandla längre fram. Det har kommit en del önskemål från boende om att förbättra den, men även att tillgängliggöra bäcken, säger han.

När tror man att byggstart blir?

– Vi siktar på att detaljplanen kan antas i slutet av 2023, men om planen överklagas. Efter det kan planen vinna laga kraft och då kan fastighetsägarna söka bygglov, säger Polymenis Tsironas.