Askarehage

I närheten av Sigtuna golfklubb sträcker sig naturreservatet på 97 hektar, som ansluter sig till Garnsviken. Här finns åker- och ängsmark, blandskog och fågeltorn.

Fysingen

Naturreservatet i Rosersberg ryms på 184 hektar där sjön Fysingen med badplats, fågelskyddsområde och vandringsled finns. Här finns även ett gravfält med över 190 fornlämningar från äldre järnåldern.

Hällsboskogen

Skogsområdet ligger cirka två kilometer nordväst om Sigtuna stad och den större delen av reservatet utgör äldre skog, som är omkring 100 år.

Laggatorp

På 8,2 hektar i närheten av Arlanda finns naturreservatet, som består av barr- och sumpskog.

Munkholmen

Ett litet mindre naturreservat på 4,3 hektar centralt i Sigtuna. Här finns ädellövskog och ängsmark.

Rävsta

Mellan Märsta och Sigtuna, på 257 hektar, ryms blandskog, badplats och motionsspår.

Sköndalsskogen

Centralt i Märsta med sina 48 hektar, där stigar, barr- och lövskog finns.

Steningedalen

Naturreservatet ligger i Märsta och de 60 hektar som finns här består främst av odlingslandskap kring Märstaån, men har även vandringsled.

Torslunda

På 34 hektar i närheten av orten Torsborg finns naturreservatet som främst utgör barrskog. Här finns en artrik svampflora med flera rödlistade arter som växer.

Västerängsudd

Sydväst om Märsta, beläget på en udde, finns naturreservatet med sina 17 hektar. Den består framför allt av ädellövskog, men har även betesmark.

Källa: Sigtuna kommun, Länsstyrelsen