Under åren 2019 och 2021 tog Länsstyrelsen i Stockholm vattenprover på 92 platser runt om i länet för att undersöka om det förekommer giftiga PFAS-ämnen. Resultaten oroar nu Länsstyrelsen. Nio av dessa platser visar sig vara kraftigt påverkade av PFAS, även kallat högfluorerade ämnen, vilket kan begränsa användning av vattnet och förorena fisk.

Vissa av dessa vattendrag rinner ut i Mälaren, som är en viktig dricksvattenresurs åt ungefär två miljoner människor. Märstaån i Sigtuna kommun är ett sådant vattendrag. Den visar sig innehålla mycket höga halter PFAS som främst kommer från Arlanda flygplats.

Tullinge flygfält gammal bov

Ett annat sådant område är sjön Aspen i Botkyrka kommun, där har undersökningarna visat på höga halter PFAS som inte upptäckts tidigare. Botkyrka kommun har tidigare varit hårt belastade av PFAS, både från Tullinge flygfält och en brandövningsplats. Detta ledde till att länets största grundvattenverk stängde 2011. Det gjorde också att Tullingesjön, som rinner vidare till Mälaren, är förorenad.

– De höga halterna av PFAS begränsar användningen av vattnet som en resurs och gör samhället mer sårbart. I de större vattenverken finns visserligen tekniska lösningar som minimerar hälsoriskerna från intag av PFAS, men om det blir avbrott eller vattenbrist i dessa större verk behöver alternativa vattentäkter tas i bruk och då är det också svårare att lösa föroreningsproblem med reservvattnet, säger Herman Carr som är miljöanalytiker på Länsstyrelsen Stockholm i ett pressmeddelande.

Så vad händer nu?

Först och främst fortsätter arbetet med att analysera ytvattnet och spåra utsläppskällorna. Detta görs på flera platser i länet.

Det ska enligt Livsmedelverket och kommunernas rekommendationer inte vara någon fara att äta fisk från de mindre förorenade områdena. Men konsumtion av fisk från de mest förorenade vattendragen bör begränsas. Dit placeras Märstaån och Tullingesjön.

– Med hjälp av resultatet kan vi nu identifiera särskilda ”hotspots” som vi behöver undersöka vidare. På några ställen där vi hittade höga halter PFAS i vattnet behöver vi samla in fler prover och göra fler analyser för att kunna spåra källorna till föroreningarna. Att spåra föroreningskällorna och åtgärda dem är mycket mer effektivt och mindre kostsamt än att rena en redan förorenad sjö eller vattendrag, säger Johannes Knulst som är samordnare för miljögiftsövervakningen vid Länsstyrelsen Stockholm.

Att sanera förorenad mark och utesluta PFAS från konsumentprodukter och industrikemikalier är exempel på åtgärder för att minska de giftiga ämnena i vattnet och på så sätt få ett hälsosammare dricksvatten i Mälaren.