Framtidsplaner. Gustavsbergs hamn. Foto: Eva Tonström

Framtidens Värmdö ritas upp i ny plan

Två tunga dokument som berör Värmdös framtid är uppe för beslut just nu. Det ena handlar om kommunen i stort, det andra om Gustavsbergs hamn.

  • Publicerad 10:33, 10 maj 2021

Värmdö kommun har tagit fram förslag på en ny översiktsplan, ÖP, som ska gälla fram till 2035. Där regleras hur och var Värmdö får bebyggas de närmaste 15 åren och vad politikerna tycker är värt att prioritera.

Ett stort antal dialoger, workshops och fokusgrupper har genomförts för att få in synpunkter, man har även haft digitala möten med allmänheten.

Nya utredningsområden

Enligt den styrande majoriteten är målet i nya öp att kommunens grönområden värnas, att flerbostadshus och allmän samhällsservice koncentreras till centrumområden med kollektivtrafiknära lägen, att småhuskaraktären bevaras och att framkomligheten i såväl kollektivtrafiken som på kommunens vägar förbättras. Man vill också att ”bebyggelse och infrastruktur ska utvecklas med stor hänsyn till naturen”, skriver de.

Bland de saker som ändrats/kommit till i nya öp är att planerade naturreservat har lyfts in och nya områden föreslås få ny markanvändning – här nämns Mörkdalen och Skeviksodlingen, Kil, Hemmesta vägskäl och Smitväg Mölnvik.

Stärka hamnen som besöksmål

Samtidigt presenteras ett förslag på inriktning för Gustavsbergs hamn. Det är en vision för hur kommunens politiker vill att hamnområdet ska utvecklas de närmaste tio åren.

Målet är att ta vara på hamnområdets historia, kultur och verksamheter som funnits där genom åren, och de som verkar där i dag, enligt Värmdös politiska majoritet.

”Genom en förädling av det som har varit kommer Gustavsberg fortsatt utvecklas till en levande hamn och ett kulturellt nav” skriver de.

Man har jobbat efter tre målbilder:

1. Lätt att hitta och tryggt och tillgängligt för alla

2. Kulturell mötesplats och stärka området som besöksmål. Öka kunskapen om historien, kulturlivet och konstproduktionen.

3. Möta vattnet genom ökad vattenkontakt med offentliga rum och aktiviteter som lockar en bred publik.

Visionen bygger på idéer och synpunkter från de som driver verksamhet i hamnen, de som bor i området och andra engagerade. Totalt 600 synpunkter har kommit in.

Här kan du läsa förslaget

Studera förslaget till översiktsplan själv i kommunhuset, Skogsbovägen 9-11, öppet 8-17, där det kommer att finnas en tryckt handling, eller digitalt på varmdo.se/oversiktsplan. Om några veckor kommer den även finnas på biblioteken. Samråd om förslaget pågår 10 maj-4 juli.

När det gäller visionen för Gustavsbergs hamn finns den att läsa på varmdo.se.