Enkät. En stor andel bidragssökande i Spånga-Tensta upplever att de blir diskriminerade när de söker hjälp. Foto: Ulrica Andersson

Flera i Spånga-Tensta upplever diskriminering hos socialen

En tredjedel av dem som söker ekonomiskt bistånd i Spånga-Tensta känner sig diskriminerade av sin handläggare visar en enkät. Färre än hälften har svarat på enkäten men stadsdelen tar resultatet "på största allvar".

  • Publicerad 17:00, 10 maj 2021

Vi tar resultatet på största allvar

Stockholms stad har tillsammans med Institutet för kvalitetsindikatorer skickat ut en enkät med 17 frågor till 10 174 personer i Stockholms stad, personer som alla sökt ekonomiskt bistånd.

Frågorna har handlat om hur personerna upplevt handläggningen när de sökt ekonomiskt bistånd.

33,8 procent svarade.

En fråga som ställdes var om den sökande känt sig diskriminerad av sin handläggare.

I Spånga-Tensta skickades enkäten ut till 770 personer. 278 personer svarade, eller 36,1 procent.

I Spånga-Tensta har 30 procent svarat ja på den frågan, den största andelen inräknat samtliga stadsdelar. I staden som helhet svarade 22 procent ja på frågan. I grannstadsdelen Rinkeby-Kista har som jämförelse 21 procent svarat ja. Lägst andel som svarat ja på frågan återfinns på Norrmalm, 12 procent.

"Beklagligt"

Neda Jazayeri är enhetschef för ekonomiskt bistånd i stadsdelen Spånga-Tensta:

– Vi har tittat på undersökningen, den är ganska ny och vi har inte gjort någon större analys men det är absolut ett beklagligt resultat. Vårt arbete handlar om myndighetsbeslut, vi tar resultatet på största allvar.

– Vi har tyvärr inte kunnat se det här i de klagomål vi själva får in. Men vi måste så klart titta närmare på vad det beror på.

Går enkätresultatet att lita på?

– Drygt 30 procent har svarat. Det vi jobbat med är bemötandet av personer med funktionshinder, att vi ska bemöta olika funktionshinder så att det matchar behovet. Där har klagomålen sjunkit markant, det är kul.

Jazayeri fortsätter:

– Vi får helt enkelt jobba vidare på det här.

Är det något ni ändrat på redan nu?

– Det vi ändrat på är vår tillgänglighet, att anpassa oss efter behovet om man inte kan språket eller har en funktionsnedsättning.

Biståndsenheten kan numera också se hur många hjälpsökande som står i kö samt hur länge, så att ingen ska stå i kö för länge.

Till hösten räknar Neda Jazayeri med att ha en analys klar av den här aktuella enkäten, som orsakerna till den höga andelen som känner sig diskriminerade.

Pandemin märks

Stadsdelens enhet för ekonomiskt bistånd arbetar förutom med ekonomiskt bistånd och försörjningsstöd, även med hemlöshet.

Enheten har också en social insatsgrupp och ett vräkningsförebyggnade team som hjälper personer som håller på att bli vräkta.

Enheten har likaså hand om ärenden som handlar om våld i nära relation.

Antal personer som söker hjälp har ökat under pandemin, de som söker hjälp har fått svårare att få arbete och söker bistånd för längre tid än tidigare.

Källa: Neda Jazayeri

Visa merVisa mindre