Flera utredningar inleddes efter den tragiska händelsen i Ursvik. En av dem stod Arbetsmiljöverket för.

Den utredningen är nu klar. Slutsatserna som dras i den har lett till att myndigheten nu riktar en åtalsanmälan mot ABC Bygghissar, bolaget som monterade hissen.

– Det är de som vi har bedömt är ansvariga, säger Lennart Ardén, jurist på Arbetsmiljöverket.

Olyckan ”direkt konsekvens”

Anmälan, som tidningen Byggnadsarbetaren skrev först om, rör misstänkt arbetsmiljöbrott.

I sin utredning av händelsen har Arbetsmiljöverket gjort inspektioner och begärt in handlingar från bolag som arbetade på bygget i Ursvik.

– Utifrån resultatet har vi bedömt att ett av företagen inte har uppfyllt vissa delar av arbetsmiljölagen och vissa delar av arbetsmiljöverkets föreskrifter. Det har fått som direkt konsekvens att olyckan inträffade, säger Lennart Ardén.

Vad fyller er anmälan för funktion?

– Den har vi skickat in till en speciell arbetsmiljögrupp som polisen har. Den kommer att bli en del av den förundersökning som redan pågår.

Hur tungt väger era slutsatser i det sammanhanget?

– Man kan väl säga att generellt sett fäster polis och åklagare ganska stor vikt vid våra åtalsanmälningar.

Åtal först till hösten

Lennart Ardén vill av sekretesskäl inte gå närmare in på vilka brister Arbetsmiljöverket har upptäckt.

Efter händelsen i december inledde polisen en utredning. Den gäller grovt arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död samt genom framkallande av fara för annan.

"Beslut i åtalsfrågan kommer tidigast att fattas till hösten eftersom ytterligare utredningsåtgärder behöver utföras", skriver åklagare Karin Forsberg, som inte vill kommentera om någon är misstänkt i nuläget.

Haverirapport klar

Även Statens haverikommission har utrett händelsen. I mars meddelade myndigheten att bygghissen hade saknat flera skruvförband när den föll. Utredningsledaren Gideon Singer poängterar dock att myndigheten ännu inte gått ut med något besked om vad som faktiskt orsakade olyckan.

Ett sådant besked kan komma i början på juli, men det beror på hur lång tid det tar när den färdiga rapporten nu går ut på remiss.

– Rapporten är klar, vi håller bara på med administrativa detaljer, säger Gideon Singer.

Mitt i har sökt ansvariga för ABC Bygghissar som inte vill kommentera innan företaget har tagit del av anmälan.