Beckomberga gårds mangårdsbyggnad står på Beckombergaskolans skolområde. Villan byggdes på 1850-talet, och ägs i dag av stadens fastighetsbolag Sisab, Skolfastigheter i Stockholm.

Under en längre tid har byggnaden varit i behov av renovering. I november förra året skrev Mitt i att Sisab helst ville riva huset.

Sisab har nu konstaterat att det inte går att renovera huset och har ansökt om att få riva byggnaden.

"Huset bidrar till en otrygg utemiljö för barnen och som är svår att överblicka för skolpersonalen vid raster och andra aktiviteter på skolgården", skriver Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef och pressansvarig på Sisab i ett mejl till Mitt i.

Troligtvis avslag

Rivningsansökan har kommit in till stadsbyggnadskontoret.

Nathalie Jonsson, bygglovshandläggare på stadsbyggnadskontoret, låter i ett mejl till Mitt i förstå att det troligen kommer att bli avslag på ansökan.

"Byggnaden är enligt detaljplanen utpekad som särskilt värdefull från kulturhistorisk synpunkt och får inte rivas. Stadsbyggnadskontoret bedömer i det här fallet att det allmänna intresset av att bevara byggnaden är högre än det enskilda intresset av att riva byggnaden", skriver hon.

"Inte enda lösningen"

Rivning är inte enda lösningen, enligt Jonsson:

"Det är konstaterat att byggnaden är i behov av underhåll men det har inte framkommit under handläggningen att byggnaden är i så dåligt skick att rivning är enda lösningen."

Thomas Pella Bergsell på Sisab låter å sin sida förstå att Sisab inte har något intresse av att renovera huset:

"Verksamheten har inget behov av fastigheten och den är svår att använda med dagens krav på tillgänglighet. Sisab och verksamheten anser båda att huset bäst rivs."

Beslut om fastighetsägaren får riva skolbyggnaden eller inte fattas av stadsbyggnadsnämnden vid sammanträdet den 28 september.