I Farstarondellen möts två av områdets mest trafikerade vägar: Magelungsvägen och Farstavägen.

Här planeras sedan några år tillbaka 300 bostäder. Nu finns ett samrådsförslag att tycka till om, där man kan se ungefär hur husen kan komma att se ut.

Skalan på de nya husen är mellan tre och åtta våningar med lokaler i bottenvåningarna. Lokalerna ska användas för centrumändamål, till exempel butiker eller kaféer.

”Planförslaget omvandlar en sluten trafikmiljö, Farstarondellen, till ett levande och befolkat stadsrum, med positiva effekter på stadsliv och en hållbar utveckling”, står det i förslaget.

Själva rondellen blir inte kvar. Enligt förslaget ska den byggas om till två stycken trevägskorsningar med trafikljus. Det ger i sin tur plats för de nya bostäderna.

Bostäderna byggs enligt förslaget i tre kvarter, mellan Ekshäradsgatans och Hagforsgatans befintliga hus och Magelungsvägen.

Mar plats för cyklister och fotgängare

Magelungsvägen får en ny sträckning genom området, lite längre norrut närmare tågspåret, och ska utvecklas till ett urbant stråk. Konkret innebär det att fotgängare och cyklister ska få mer plats i trafikmiljön jämfört med i dag. Vägen får över tre meter breda cykeklbanor på båda sidor, och gångbanor på två respektive tre meter i bredd.

Nuvarande hastighetsgräns för bilar, som är 40 kilometer i timmen, kommer att behållas på samtliga gator enligt förslaget.

Bostäderna ska byggas av byggföretagen Brabo, Erik Wallin och Wallenstam.