De flesta kurvor pekar uppåt i 2022 års medborgarundersökning i Farsta stadsdel.

Jämfört med fjolårets undersökning är fler nöjda med städningen av parker och grönområden, med snöröjning och sandning och med klottersanering.

Det sammanfattande omdömet är att 68 procent anser att det är rent och städat i stadsdelen. Det är den högsta siffran på tre år.

Men hur gick det med årets stora valfråga, tryggheten? Där ger enkätsvaren en något blandad bild. Bara hälften av de som har svarat uppger att de känner sig trygga när de går hem på kvällen. Det är en liten minskning jämfört med i fjol.

Men totalt uppger 70 procent att de tycker det är tryggt att bo i stadsdelen. Det är en ökning jämfört med i fjol och ett trendbrott efter två år med fallande siffror.

Tilliten ökar

En av de största skillnaderna jämfört med i fjol gäller påståendet ”Jag litar på de flesta människor i min stadsdel”. Där har andelen som svarade ja ökat från 60 procent i fjolårets enkät till 68 procent i årets. Därmed är tilliten något högre i Farsta än i Stockholm i genomsnitt.

Enligt Farstas stadsdelsdirektör Gunilla Ekstrand används medborgarundersökningen som ett av flera underlag för stadsdelens verksamhetsplanering och för uppföljning av åtgärder.

Nu pågår analys av årets resultat.

– De flesta resultaten pekar uppåt för Farsta jämfört med tidigare år. Vi är särskilt glada för att tilliten och den upplevda tryggheten ökar, säger hon.

Ligger efter med kulturen

Medborgarundersökningen delas ut i samtliga stadsdelar, och innehåller också frågor om staden som helhet. På många områden är nöjdheten i Farsta lika hög eller högre än genomsnittet i staden. Men det finns ett undantag: kulturen.

I Farsta stadsdel är det betydligt färre än genomsnittet i Stockholm som är nöjda med möjligheten att ta del av eller utöva kultur.

På påståendet: ”kulturlivet i min stadsdel är bra” var det bara 44 procent av Farstaborna som höll med.

Det var ändå en ökning jämfört med i fjol, då motsvarande siffra var 37 procent.

344 invånare i Farsta stadsdelsområde svarade på årets undersökning.