De tre p-husen som parkeringsföretaget Green Park AB vill bygga bostäder på i nya våningar ligger intill Horisontvägen och Pilotgatan.

2016 påbörjades planläggningen och i mars 2019 var det tänkt att samhällsbyggnadsnämnden skulle anta detaljplanen. Men ärendet skickades tillbaka till tjänstemännen eftersom nämnden bland annat menade att grannarna drabbades för mycket av påbyggnaderna.

Kritik från grannar

Byggplanen hade då mött skarp kritik från både boende och arkitekter som bland annat ansett att gårdarna blir betydligt sämre för att de kommer att skuggas av de nya husen.

"De karakteristiska tegelkvarteren har högt arkitektoniskt värde, något bland andra Skönhetsrådet understrukit. De föreslagna påbyggnaderna har en sådan utformning att de skulle inverka negativt på den arkitektoniska helheten, skymma solljuset och skugga gårdarna", skrev nämnden i ett utlåtande 2019.

Nu har ett nytt förslag kommit tillbaka till politikernas bord. Och jämfört med ursprungsplanen har antalet bostäder gått ned från 255 till 188 bostäder.

Det bantade förslaget

Enligt det nya förslaget kommer det inte bli några bostäder inne i p-husen med hänvisning till för låg takhöjd. Däremot vill man att påbyggnaderna går ner på den översta våningen i garagen. I det nya förslaget finns också en indragen översta våning. Sammantaget påpekar stadsbyggnadskontoret att det nya förslaget är bättre ur ett kulturhistoriskt perspektiv och dessutom skuggar grannskapet mindre.

Den 25 augusti var det tänkt att stadsbyggnadsnämnden skulle fatta beslut i frågan om påbyggnaderna. Men ärendet bordlades efter en begäran av Vänsterpartiet och därför skjuts beslutet upp till nämnden i slutet av september.

– Ibland behöver man längre tid på sig att fundera när ett ärende ändras. Förslaget är i och för sig lite bättre, men vi är ännu inte säkra på vad vi ska tycka, säger ledamoten Maria Hannäs (V).

Förslaget kommer återigen upp på politikernas bord den 29 september.