Det är bistra bostadstider. Högre räntor och uppvärmningskostnader får en dämpande effekt på efterfrågan och därigenom på bostadspriserna – vilket i sin tur dämpar bostadsbyggande och nyproduktion av bostäder.

Men trots det kärva ekonomiska läget byggs det en hel del i Väsby. Kommunen har tänkt att växa till 60 000 invånare år 2040, och då måste det finnas plats för alla. Men kommunen äger inte all mark den bygger på.

– Planprojekten är inte bara på kommunal mark utan många gånger är det andra som är fastighetsägare, säger stadsarkitekt Lena Nordenlöw.

Så vad händer under 2023?

Prästgårdsmarken går in i slutfasen. Här har byggts radhus och LSS-boende och snart sätts spaden i marken för suterränghus. I Fyrklövern i centrala Väsby pågår detaljplanearbete och i nya området Wijk Oppgård i Brunnby Vik byggs en trädgårdsstad med flera olika byggnadstyper. I norra delen av Järnvägsparken har det byggts ett delprojekt i Väsby Entré.

Kommande lågkonjunktur

Flera skolor och förskolor renoveras och gator rustas upp. På Rosendalsvägen breddas till exempel trottoaren.

Och en kommande lågkonjunktur sätter paus på byggplanerna, enligt planchef Åsa Dahlgren.

– I bistra tider brukar man planera för kommande ljusa tider. Så även denna gång. Vi har fullt upp. När det vänder är man beredd på att börja bygga, säger hon.

1. Wijk Oppgård

Wijk Oppgård, ett bostadsområde som växer fram i Brunnby Vik.

Wijk Oppgård, ett bostadsområde som växer fram i Brunnby Vik.

Andreas Dahlström/Länsförsäkringar Fastighetsförmedling

Vad?

I Brunnby Vik växer ett nytt bostadsområde fram, med en ny skola och idrottshall. Wijk Oppgård är planerat som en trädgårdsstad, med extra fokus på miljö och hållbarhet och med flera byggnadstyper: flerbostadshus, villor, radhus, kedjehus och parhus. Totalt 150 nya bostäder byggs.

När?

Pågår just nu, alla bostäder beräknas vara helt klara 2024. Skola och idrottshall år 2024-2025.

2. Fyrklövern norr om Mälarvägen

Hus i klassisk stil ska byggas i stadsdelen Fyrklövern.

Hus i klassisk stil ska byggas i stadsdelen Fyrklövern.

Väsby kommun

Vad?

Cirka 300 bostäder, parkeringshus och skyfallspark norr om Mälaren. Området byggs i klassisk arkitektur. Fyrklövern är det största bostadsbyggnadsprojektet i kommunen på 30 år. I etapp 1 som nu pågår uppförs omkring 1 600 bostäder i flerfamiljshus. 720 av dem är bostadsrätter och 870 hyresrätter. Fyrklövern är området som gränsar till Drabantgatan, Husarvägen, Mälarvägen och Dragonvägen.

När?

Detaljplanen tas nu fram och antas tidigast andra kvartalet 2023.

3. Prästgårdsmarken

Vad?

Nya radhus med cirka 65 bostäder och ett LSS-boende för fem personer på Diakonivägen. Radhusen och LSS-boendet är färdiga, nu återstår suterränghus i mellersta området

När?

De sista husen byggs klart under 2023. Kommunen fortsätter även under året med kantsten, markplattor, gräsytor och planteringar runt parkeringen under året.

4. Rörabtomten

Flerbostadshuset vid Finspångsvägen/Optimusvägen.

Flerbostadshuset vid Finspångsvägen/Optimusvägen.

Veidekke/John Mattsson

Vad?

Flerbostadshusen med 78 hyresrätter i korsningen Optimusvägen/Finspångsvägen är klara.

När?

Bostäderna står klara, i år startar dock byggandet av gång- och cykelbanan samt parkeringar längs delar av Finspångsvägen.

5. Väsby Entré

Vad?

Planen för Upplands Väsbys stationsområde var först ”en modern station, upp till 1 500 nya bostäder och 30 000 kvadratmeter kontor, handel och service i kollektivtrafiknära läge”.

Stadsdelen Väsby Entré är tänkt att knyta ihop östra och västra Väsby och omfattar två detaljplaner. Detaljplanen för Järnvägsparken vann laga kraft i januari 2017 och arbetet med den andra detaljplanen, Östra Runby med Väsby stationsområde, pågår.

Det nytillträdda mittenstyret med S, VB och L har dock dragit i bromsen och vill se över ”omfattning, ambition och tempo i Väsby Entré”. Det ser fortfarande ut att bli en ny station med broar över spårområdet, en ny bussterminal, 1 000–1 500 nya bostäder, verksamheter, två förskolor samt ny infrastruktur.

När?

Detaljplanen beräknas bli godkänd sista kvartalet 2023.

6. Hasselnöten

Så här är kvarteret Hasselnöten, vid Sigma och Väsbyskogen, tänkt att se ut.

Så här är kvarteret Hasselnöten, vid Sigma och Väsbyskogen, tänkt att se ut.

TEA arkitekter/URBIO

Vad?

Intill Väsbyhems bostadsområden Sigma och Väsbyskogen byggs ett nytt bostadsområde på den plats där Hasselskolan tidigare låg. Totalt byggs 200 lägenheter med 1-5 rum och kök, en förskola och nya Hasselbadet med tillhörande allaktivtetshus. Hasselnöten blir den sammanlänkande kärnan i området som binder ihop Hasselgatan med Hammarbyvägens punkthus.

När?

Detaljplanen antogs i december 2021, preliminär byggstart är hösten 2023.

7. Optimus

Vad?

Enligt planförslaget blir Optimusområdet, som ligger vid Optimusvägen nedanför Folkparksberget, en blandad stadsdel. Här ska cirka 800 bostäder, verksamheter och en förskola byggas. Torg och parker. Befintligt byggnad (där konsthallen låg) med högt kulturvärde bevaras.

När?

Detaljplanen ska granskas under andra kvartalet 2023.

8. Hopprepet

Vad?

Bakom Sigma Centrum ska ett nytt flerbostadshus byggas. Huset får en förskola i bottenvåningen, den ska ersätta den befintliga förskolan Hopprepet som nu ligger på platsen.

När?

Samrådet pågår just nu.

9. Norra Nordanvägen (Grimsta)

Vad?

35 bostäder i parhus och radhus på Nordanvägen i Grimsta.

När?

Detaljplanen beräknas bli godkänd i början av 2023.

10. Norra Frestaby

Vad?

Bostäder i flerbostadshus och radhus norr om Ekebyvägen, gränsande till Vallentunavägen.

När?

Samråd första kvartalet 2023.

11. Messingen

Vad?

Bostadsrättsföreningen Stormlyktan med 67 bostadsrätter ska byggas på 1-5 rum och kök på Optimusvägen.

När?

Beräknas bli klart för inflyttning hösten 2023.