2024 kan det bli dyrare att besöka närakuten. I underlaget inför nästa års budget för regionens hälso- och sjukvårdsnämnd föreslås att patientavgiften höjs med 100 kronor.

Nästa år skulle det då kosta 350 kronor.

Enligt motiveringen ska avgiften vara högre än på vårdcentralen, där ett besök idag kostar 250 kronor.

Samtidigt ska det vara billigare än på akutsjukhusens akutmottagningar, där ett besök kostar 400 kronor, för att få fler i första hand att vända sig till närakuten.

Men ett annat motiv är intäktsökningen, som beräknas till 26 miljoner kronor om året.

För barn och unga 0-17 år, och för 85+, är det fortsatt 0-taxa.

Närakuterna infördes 2018 och var då en ny vårdform, dit patienter med akuta vårdbehov, men som inte behöver akutsjukhusens resurser, ska vända sig.

Stort sparpaket väntar sjukvården

Smekmånaden för Region Stockholms mittenstyre är över. Akutsjukhus, specialistmottagningar, geriatrik – alla får dra åt svångremmen nästa år. En nedläggning av närakuten vid Hötorget föreslås också.

Åtstramningar är att vänta i princip överallt, framgår det av hälso- och sjukvårdsnämndens budgetunderlag för 2024.

För akutsjukhusen, som i år fick två miljarder extra för att klara sina underskott, blir det en uppräkning av ersättningarna med bara 3,2 procent, trots hög inflation och kostnadsökningar.

Samma gäller den geriatrik (äldresjukvård) och psykiatri som drivs i regionens regi.

Inom det 40-tal vårdområden som har vårdval, alltså fri etableringsrätt, räknas inte ersättningarna upp alls.

De avtal som finns med privata vårdgivare är bundna och där ligger ersättningarna fast.

1,7 miljarder

Redan inför 2023 räknade man med ett underskott om 900 miljoner kronor. Och nu dras svångremmen åt ytterligare. Nämndens budget för 2024 omsluter 74 miljarder kronor, och 1,7 miljarder ska sparas in för att få ekonomin i balans.

Underskotten uppges bero på mindre statsbidrag och att en stor del av kostnaderna är bundna i vårdavtal som inte går att påverka.

Men omkring 60 procent av vården bedrivs i egen regi, och där går det att skära snabbare.

En omställning till att ta över mer vård i egen regi pågår också, som ambulans, ätstörningsvård och vissa vårdval, till exempel långvarig smärta och utmattningssyndrom.

Oppositionen befarar varsel

Charlotte Broberg (M), andre vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, uppger att Moderaterna inte deltar i beslutet utan återkommer med ett eget budgetförslag.

– Men jag slås av att förslaget ger tydliga signaler om underskott och massvarsel, som på Karolinska. Det gäller visserligen administrativ personal, men de avlastar ju vårdpersonalen som får ett tyngre lass, säger hon.

Budgetunderlaget överlämnas nu över till regionstyrelsen, och budgeten för 2024 fastställs av regionfullmäktige i höst.

Så sparas pengar

Närakut Hötorget läggs ner: 20 miljoner kronor.

Avskaffande/revidering av vårdval och minskad överkonsumtion: 200 miljoner kronor.

All ambulans i egen regi minskar administrationskostnader: 10 miljoner kronor.

Neuropsykiatriska utredningar för vuxna i regionens regi: 15 miljoner kronor.

Färre vårdtillfällen i den regiondrivna geriatriken: 50 miljoner kronor.

Felaktiga utbetalningar korrigeras: 10 miljoner kronor.

Central administration bantas och färre konsulter: 19 miljoner kronor.

Källa: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tuffa besparingar är att vänta i vården.

Tuffa besparingar är att vänta i vården.

Mostphotos

Tuffa besparingar på gång i Stockholmsvården

Närakut kan läggas ner, vårdval avskaffas och privat vård förs över i regionens regi för att spara pengar.