Under valrörelsen i regionvalet i Stockholm påstod Socialdemokraterna att den dåvarande majoriteten hade dragit ner kraftigt på barn-och ungdomspsykiatrin (BUP). Det är inte sant, budgeten till BUP har återkommande ökat. Inte heller några ekonomiska besparingar fanns planerade eller beslutade. Däremot hade vi i den dåvarande majoriteten beslutat om en ny indelning av BUP i nio geografiska ansvarsområden i stället för sexton. Det som föranledde beslutet är behovet att få till stånd större mottagningar med bredare specialistkompetens som på ett bättre sätt kan ta hand om de barn och unga som är i behov av specialistpsykiatrin.Strukturförändringarna är något som har efterfrågats av professionen och av BUP Stockholm. Det ligger även i linje med vad patienter och deras anhöriga tycker är viktigast. BUP kommer även ansvara för en mer sammanhållen vårdkedja för barn med autismspektrumtillstånd (ASD) och ADHD. Fokus ska vara mer på tidiga insatser och att varje barn ska behöva möta färre aktörer men med bredare kompetens.Vi tror, och det visar även patientenkäterna, att familjer är beredda att åka lite längre om man får rätt vård och i rätt tid. För att kunna utbilda och säkra kompetensförsörjningen framöver inom barn- och ungdomspsykiatrin krävs också större mottagningar. 

Det är oppositionens roll att granska beslut, visa på brister och föreslå andra alternativ. Men det är en stor skillnad på att vara en seriös och konstruktiv opposition och, som Socialdemokraterna, komma med osanna påståenden om ekonomiska neddragningar. Vi vet sedan tidigare att brist på tillgänglighet (både upplevd och faktiskt) kan få konsekvenser på individers benägenhet att söka vård.Dåvarande socialminister Lena Hallengren stod till och med på en presskonferens under valrörelsen och oroade sig över förändringarna i Stockholm. Socialdemokraterna i Stockholm lovade samtidigt att stoppa förändringarna.Trots det höga tonläget under valrörelsen, har Socialdemokraterna nu i den styrande mittenkoalitionen beslutat om att genomföra strukturförändringarna av BUP. Detta med Vänsterpartiets stöd ska tilläggas.

Det är bra att Socialdemokraterna har tagit sitt förnuft till fånga och lämnar sitt vallöfte därhän. Samtidigt visar det att Socialdemokraternas svartmålning av BUP och strukturförändringarna inte var någon genuin oro utan en del av en valkampanj med flera felaktiga påståenden. Att det kan ha drabbat barn och unga med psykisk ohälsa som trots behov dragit sig från att söka till BUP är särskilt upprörande. Det är inte anständigt en seriös opposition.Kristdemokraterna kommer inte i opposition att följa Socialdemokraternas exempel. Vi kommer däremot noggrant att följa upp att förändringarna inom BUP genomförs på ett ändamålsenligt sätt och fortsatt driva frågan om ökad tillgänglighet till BUP.