Beslutet att bygga en fly-over, bilbro, och också en gång- och cykelbro, över Ulvsundavägen vid Bromma blocks, togs 2009.

Då, för 13 år sedan, planerades för två nya köpcentrum-byggnader i Bromma blocks.

Bilbron skulle byggas för att klara den ökade biltrafik som väntades.

Fly-over. Vägbron, fly-over, var tänkt att byggas över Ulvsundavägen in till Bromma blocks och Bromma flygplats.

Fly-over. Vägbron, fly-over, var tänkt att byggas över Ulvsundavägen in till Bromma blocks och Bromma flygplats.

Terratec/NCC/BAU

Ändrade byggplaner

Köpcentrum-byggnaderna byggdes aldrig. Istället byggdes kontor, hotell och en matbutik.

Verksamheter som medför mindre trafik.

Läget har i dag förändrats även av andra orsaker.

Nya beräkningar visar att kostnaden för att bygga en vägbro har ökat under senaste året. Priset på armeringsstål har gått upp med 107 procent och på betongvaror med 22 procent.

Trafiksimulering

Under 2021 genomförde staden en ny trafiksimulering av trafikflödena på platsen där bron planerades.

Simuleringen visade att en bilbro inte skulle räcka för ökad framkomlighet, trafiken skulle istället välja andra gator.

Likaså visade en ny samhällsekonomisk bedömning att det skulle räcka med trimningsåtgärder för att säkerställa framkomligheten.

Ny strategi

Till det kommer att Stockholms stad numera har en strategi att biltrafiken på vägarna ska minskas

I översiktsplanen 2018 pekas Ulvsundvägen ut som ett möjligt urbant stråk, där även fotgängare och cyklister ska kunna röra sig obehindrat i en blandstad.

Att då bygga en vägbro som närmast har motorvägskaraktär lämpar sig inte, enligt politikerna:

En bilbro över Ulvsundavägen försvårar även en framtida exploatering av Bromma flygplats, om flyget flyttar. En exploatering av flygfältet kommer att kräva flera stora infrastruktursatsningar, en vägbro, och gång- och cykelbro, skulle då helt enkelt stå i vägen. 

Anders Österberg (S), skriver i ett mejl till Mitt i att "andra trafikflöden" är orsaken till att bilbron skrotas.

"Att bygga en stor, dyr och klimatbelastande bilbro är inte längre motiverat. Den nya lösningen ger dessutom bättre framkomlighet för bussar och bättre möjligheter för framtida infrastruktursatsningar i samband med att Bromma flygplats ersätts av den nya stadsdelen Bromma parkstad."