"Staten har dragit sig undan ända sedan 90-talet vilket har förstärkt ojämlikheten i boendet", säger bostadsforskaren Martin Grander. Foto: Håkan Röjder

Rapporten

✓ Den 19 november släppte bostadsforskarna Martin Grander och Tapio Salonen, vid Malmö universitet, rapporten "Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin" som bland annat tar upp att trångboddheten har ökat under 2000-talet till följd av ökade hyreskostnader.

Därför bor familjer allt trängre

Den svenska modellen för bostadsförsörjning fungerar inte. Allt fler människor stängs ute och har inte råd med tillräckligt stora lägenheter, eftersom både hyresrätter och bostadsrätter har blivit för dyra. Det menar bostadsforskarna Martin Grander och Tapio Salonen i en ny rapport.

  • Publicerad 05:00, 20 nov 2020

– Vi har ingen social bostadspolitik som ser till frågan om jämlika förutsättningar. Staten har lämnat över bostadsfrågan till marknaden och det har fått konsekvenser, säger Martin Grander, bostadsforskare vid Malmö universitet, som den 19 november släppte rapporten "Ökad ojämlikhet i boendet i spåren av coronapandemin" tillsammans med kollegan Tapio Salonen .

I storstadsområdena har färre än hälften av hushållen möjlighet att efterfråga en nybyggd hyresrätt, enligt rapporten. Värst drabbade är ensamstående föräldrar och unga vuxna.

”Ofta är bristande ekonomiska förutsättningar det grundläggande problemet. Det talas alltmer om en 'mellangrupp' bland bostadskonsumenterna, som stängs ute på grund av otillräckliga ekonomiska resurser, men som inte kvalificerar sig för hjälp från socialtjänsten” skriver de i rapporten.

Skapat boende för alla

Under en stor del av 1900-talet har staten jobbat med olika medel för att skapa bra boende för alla. På 1930-talet började man bygga barnrikehus för fattiga barnfamiljer och på 1960- och 70-talet byggdes miljonprogrammet med både lägenheter och småhus.

I slutet av 1900-talet sågs elimineringen av trångboddheten som en samhällsuppgift som var på väg att uppfyllas. Men under 2000-talets två första årtionden började trångboddheten återigen att öka. Framförallt i storstädernas flerfamiljsområden, skriver forskarna.

Varför har det blivit såhär?

– Staten har dragit sig undan ända sedan 90-talet när de lämnade över ansvaret till kommunerna och marknadens aktörer vilket har förstärkt ojämlikheten i boendet. Allmännyttan har numera vinstkrav och bostadsbidraget har inte följt med i prisutvecklingen. Och vi har haft en skatte- och finanspolitik som gynnat det ägda boendet, bland annat med räntesubventioner, vilket lett till att det har byggts fler bostadsrätter.

Martin Grander menar också att det är oproportionerligt mycket dyrare att bo i hyresrätt än i ett boende man själv äger.

– Så hushållen med de lägsta inkomsterna hänvisas till de dyraste bostäderna och det tvingar hushåll med låga inkomster att bo trängre, säger Martin Grander.

Vilken bostadspolitik förs idag, anser du?

– Det finns ett underskott på socialt hänsynstagande i bostadspolitiken och det är politikerna medvetna om. Det är väldigt välkommet att det här tas på allvar för det har varit eftersatt under lång tid, säger Martin Grander.

Utbrett problem: Trångbodda har inte råd att flytta