2023 var ett sorgeår för pendeltågstrafiken, med rekordlåg punktlighet och tusentals inställda tåg.

Antal klagomål till SL nästan fyrdubblades mot året innan, som Mitt i berättade i januari.

Inte helt överraskande dök också nöjdhetssiffrorna till nya bottennivåer. Bara 43 procent av resenärerna var nöjda med pendeltågstrafiken i december, mot 71 procent året innan.

För helåret 2023 blev nöjdhetssiffran 53 procent för pendeltågen, vilket är 24 procentenheter under Trafiknämndens mål på 77 procent.

Den gula linjen visar hur nöjdheten med pendeltågstrafiken har utvecklats sedan 2020. Den branta nedgången sammanfaller med avvecklingen av tågvärdarna.

Den gula linjen visar hur nöjdheten med pendeltågstrafiken har utvecklats sedan 2020. Den branta nedgången sammanfaller med avvecklingen av tågvärdarna.

Region Stockholm

"Orsaken till problemen är en omfattande brist på tillgängliga lokförare samt brister i underhållsverksamheten. Utöver det har även bristande trafikinformation vid störningar påverkat nöjdheten", skriver Trafikförvaltningen som förklaring.

Påverkar mycket negativt

Resultatet, enligt förvaltningen, är att trafiken har blivit oförutsägbar "vilket påverkar vardagen mycket negativt".

Som en konsekvens enades SL i november med operatören MTR om att avsluta uppdraget i förtid och att låta SJ ta över trafiken från den 3 mars 2024.

För övriga trafikslag har det gått bättre. För både tunnelbana, buss, lokalbanor och sjötrafik ligger nöjdheten över de uppställda målen.

Bäst betyg får båtpendeln som under fjolåret hade 98 procents nöjdhet. Därefter kommer lokalbanorna med 89 procent nöjda resenärer.

Bussar mindre punktliga

För tunnelbanan är siffran 86 procent och för busstrafiken 80 procent. För all landtrafik har siffrorna dock fallit något mot året innan.

Förvaltningen konstaterar att punktligheten för bussarna har gått ner, särskilt under de sista tre månaderna av 2023.

Efterdyningar av pandemin och minskad framkomlighet i innerstaden har bidragit till den försämrade punktligheten i busstrafiken, enligt förvaltningen.