Våren 2022 konstaterade en kommunal granskning brister hos alla Tyresös privata boendestödsutförare – Stora Sköndal, Funkisgruppen och Lindalens boendestöd. Liknande granskningar görs en gång om året och den här gången var bristerna större än vanligt, enligt Eva Lindgren, kvalitetscontroller på kommunen.

– Jag har aldrig tidigare sett att det inom tre av tre granskade enheter finns risk för allvarliga brister, säger hon.

Saknas dokumentation

Boendestöd är för personer med psykiska- och begåvningsmässiga funktionsnedsättningar samt personer med beroendeproblematik. De kan till exempel få hjälp med att hålla ordning i hemmet eller komma i gång med olika aktiviteter.

Bolagen brast bland annat i den sociala dokumentationen, bemanningen och personalstödet.

– Vid synpunkter eller klagomål från brukarna eller närstående måste ledningen jobba med de frågorna, men nu framkommer det inte vad som hänt hos den enskilda individen vid en felaktig insats, säger Eva Lindgren.

Verksamheterna har upprättat åtgärdsplaner som kommunen fått ta del av. Då det misstänks finnas risk för allvarlig brist inom alla tre följs de upp med nya granskningar.

Tillkommit nya brister

Den första är nu färdig för Lindalens omsorg, som utför boendestöd till cirka 100 personer.

Resultatet var inte vad kommunen hoppats på.

– Vi ser en viss förbättring, men tyvärr har det också tillkommit nya brister i framför allt ledning och styrning. För att klara av den första åtgärdsplanen förutsätter det en chef på plats, men här har verksamhetschefen inte varit tillräckligt tillgänglig för att kunna få insyn i verksamheten eller ge stöd till personalen, säger Catrin Ullbrand, biträdande förvaltningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Att nya brister uppkommer efter att en åtgärdsplan tagits fram är "ytterst ovanligt", säger hon.

Slogs ihop med hemtjänsten

Tanken var att verksamhetschefen skulle arbeta heltid i Tyresö, men i granskningen framkommer det att uppdraget endast omfattar 25 procent av en heltid och att hen bara är tillgänglig via mejl och telefon.

Under slutet av förra året valde företaget även att slå ihop sin hemtjänst- och boendestödsverksamhet med en gemensam samordnare från hemtjänsten. Det innebar också att all personal började utföra arbetsuppgifter inom båda områdena, något kommunen anser medför risker.

– Dessa är två helt olika målgrupper med olika behov. Målgruppen som får boendestöd kan vara mycket komplicerade personer och kräver både utbildning och erfarenhet inom socialpsykiatrin hos personalen, säger Eva Lindgren.

Kräver god kvalitet

Nu ska kommunen se över kraven i avtalet med företaget.

– Här finns risk att man i dag och framöver inte kan upprätthålla den kvalitet som vi kräver, och utifrån det kommer vi vidta de åtgärder som behövs för en god kvalitet på stödet för våra klienter, säger Catrin Ullbrand.

Lindalens boendestöd vill inte kommentera innan de besvarat Tyresö kommuns frågor.

Vad gäller Funkisgruppen påbörjades uppföljningsgranskningen i slutet på januari med återföringssamtal av resultatet den 8 februari. Det framkom då att de vidtagna åtgärderna är tillräckliga och adekvata för en förbättrad kvalitet utifrån de identifierade utvecklingsområdena.

Den sista uppföljningsgranskningen på Stora Sköndal kommer att pågå under våren 2023.