Grannarna Paula, Eva, Bertil, Anna och Bernt ser inte fram emot den nya lekplatsen som ska stå färdig till våren. "Barn behöver riktig naturmiljö för sin utveckling, här tar man bort det och gör en konstlad park", säger Eva Alvin, klädd i rosa. Foto: Alexander Kuronen

Bygge av ny lekplats får grannar att rasa

När staden plockar fram sågen gör grannarna detsamma. Nu har förtätningen vid Olovslunds station polisanmälts.

  • Publicerad 08:30, 27 nov 2021

Arbetet i grönområdet har precis startat när vi besöker Skaldevägen. Här, mittemot den 90 år gamla lekparken, bygger man... en lekpark. Orsaken är att den äldre av dem ska bebyggas med bostäder för 55-plussare.

En av byggarbetarna konstaterar att den nya, danskdesignade lekutrustningen blir "väldigt exklusiv". Men alla ser inte fram emot förnyelsen, som äger rum 300 meter från Olovslundsdammen.

– Här pågår ett brott, säger Bernt Nordin.

Här ska grävskoporna ta över – lägenheter ersätter lekpark

Med den övertygelsen i ryggen har han anmält ärendet till polisen. Orsaken? Ett fåtal meter från det aktuella området har han stött på fridlysta salamandrar.

– Man mördar dem genom att hugga ner allt, säger Bernt.

– Det är övervåld, fyller Bertil Thermaenius i.

Att hugga ner träd och smacka upp ett hus där barn leker i dag är oförsvarligt, menar de två grannarna. Redan i våras protesterade de och trots att projektet har vunnit laga kraft fortsätter aktionerna. På ett upphängt tygstycke står det "Rädda lekparken!" med blå bokstäver.

Den gamla lekparken, för närvarande kvar. Foto: Alexander Kuronen

Riksbyggen som ansvarar för bostadshuset hävdar att de förlorade naturvärdena ska kompenseras. Likaså exploateringskontoret, som menar att grönkompensation kan vara både ekologisk och social – i detta fall i form av en ny lekpark.

Det finns också boende i området som ser fram emot en ny, modern plats att lattja på, att döma av inlägg i en lokal Facebook-grupp.

Finns det inget positivt i att man ordnar en ny lekpark när den gamla ska bebyggas?

– Det innebär ju att man förstör två parker. Man bygger på den ena och förstör också ett grönområde, säger Bernt.

Mitt i har bett om en telefonintervju med stadsbyggnadsborgarråd Joakim Larsson (M). Han väljer att återkomma via e-post.

"Stadsbyggnadskontorets bedömning är att exploateringen har en marginell betydelse i sammanhanget vad gäller habitat för groddjur och barrskogsfåglar", står det.

Han har vid tillfället inte hört talas om den polisanmälan som har gjorts. Själv tycker Larsson att förtätningen är varsam och anpassad till den omgivande miljön. Synpunkter har inhämtats "i vanlig ordning" vid både samråd och efterföljande granskning, skriver han.

I somras antog staden en strategi som syftade till att stoppa ovarsam exploatering i småhus- och villaområden. Detta var efter att beslut fattats om ärendet i Nockeby.

"Med detta sagt kan jag inte säga att det inte är förenligt med strategin som visar på hur våra villa- och småhusområden kan utvecklas på ett positivt sätt och syftar till att motverka ovarsam förtätning", skriver Larsson.

Större vattensalamander

Större vattensalamander (Triturus cristatus) har upprepade gånger siktats i och kring Olovslundsdammen. De är fridlysta i hela landet enligt artskyddsförordningens fjärde och femte paragraf.

Det innebär bland annat att det är förbjudet att avsiktligt fånga, döda eller störa dem, förstöra eller samla in ägg i naturen, samt skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.

Källa: SLU Artdatabanken

Visa merVisa mindre

Bostäder för 55-plussare

Riksbyggen bygger ett trevåningshus med 19 lägenheter för 55 år och äldre.

Enligt staden är detaljplanen ett viktigt bidrag för att uppfylla stadens bostadsmål.

Ärendet överklagades till mark- och miljödomstolen som sade ja till projektet.

Därefter försökte grannarna få det prövat i mark- och miljööverdomstolen, där det inte meddelades något prövningstillstånd.

Planen vann laga kraft i januari. Den nya lekparken färdigställs våren 2022 och lägenhetsbygget sätter i gång därefter.

Visa merVisa mindre