Den här helgen flyttas busstrafiken i Orminge från huvudgatan genom centrum, där bussarna stannar i dag, till den tidigare infartsparkeringen vid Toyota. Den ytan byggs om till en tillfällig station med fem hållplatser för ett 20-tal bussnummer.

Gång- och cykelvägar som tidigare passerat huvudgatan leds samtidigt om till andra vägar och Utövägen öppnas för biltrafik.

Anledningen är att man ska börja bygga om Kanholmsvägen till hur gatan ska se ut när nya Orminge centrum är klart. Arbetet innefattar även mark- och ledningsarbeten för att förbereda för byggandet av nya bostäder.

Tillfällig parkering

Infartsparkeringen i Orminge centrum är redan borttagen sedan tidigare, därför kommer inga parkeringsplatser försvinna på grund av att bussarna flyttar dit, enligt Johan Buhre, projektledare på Nackas exploateringsenhet.

– Kommunen har byggt tillfälliga infartsparkeringar längs Skarpövägen och Ormingeringen som ersättning för de platser som har försvunnit i Orminge centrum, säger han.

Visionsbild. Nya bostadskvarter som föreslås på platsen där dagens Willys ligger. Kanholmsvägen i förgrunden.

Visionsbild. Nya bostadskvarter som föreslås på platsen där dagens Willys ligger. Kanholmsvägen i förgrunden.

Brunnberg och Forshed

Ett permanent parkeringshus ska också byggas i nya Orminge centrum och där kommer det vara möjligt att infartsparkera, tillägger han.

Ombyggnationen av Orminge centrum är en stor plan som bland annat innehåller en ny centrumgalleria, nya parkeringar och centrumtorgdrygt, samt 2 000 nya bostäder, varav cirka hälften blir hyresrätter. Allting ska vara klart år 2030.

Tar flera år att färdigställa

Flytten av bussarna äger rum på söndag 15 januari. Då kommer SL ha kundvärdar på plats för att hjälpa resenärer rätt. Värdarna kommer sedan att finnas i området under rusningstid hela januari.

Flytten påverkar inte bussarnas tidtabell, enligt SL.

Den nya bussgatan är inte klar förrän tidigast i början av 2025.

Surt berg kan sabba Porsches gräddfil i Orminge

Porsches etablering i Orminge försvåras. Nya mätningar visar att berget är sulfidförande och att tungmetaller kan lakas ut till mark och vatten om det sprängs.

– Nu tittar vi på en lösning där man spränger mindre, säger Nacka kommuns planarkitekt Magnus Bohman.

I oktober beslutade kommunstyrelsens stadsbyggnadsutskott att Porsche skulle få en gräddfil till Orminge. I stället för att utlysa en markanvisningstävling direktanvisades marken till Tranviks udde fastigheter AB som ska se till att etablera det exklusiva bilmärket och en bensinstation på platsen. Orsaken var att kommunen har ”bedömt att verksamheten kan gynna utvecklingen av Orminge i ett större sammanhang”.

Redan när avtalet slöts fanns misstankar om att berget som planerats att delvis sprängas för att göra plats för Porsche och bensinmacken var syraproducerande.

Fyra av elva prov visade förhöjda svavelhalter vid mätningar som gjordes 2021. Den 2 november 2022 gjordes nya mätningar. Miljökonsulterna Trapezia tog med sig en hjulburen borrigg, borrade sig fyra meter ner i marken och tog prover som sedan har analyserats på laboratorium. 

”Mycket att spränga bort”

Tre av 13 prov visar att berget var syraproducerande. Miljökonsulterna betraktar delar av berget som sulfidförande och att sprängning kan bidra till att tungmetaller lakas ut och sprids till mark och vatten om man gör fel.

Orminge trafikplats.

Orminge trafikplats.

Johan Kristensen

Innan något arbete på platsen påbörjas bör man därför ta fram ett kontrollprogram och en plan för hur bergsmassorna ska hanteras, enligt miljökonsulterna. Innan arbetet kan börja ska dessa också godkännas av berörd tillsynsmyndighet.

Nu ska Tranviks udde och kommunen tillsammans undersöka vilka åtgärder som krävs för att ta hand om de sulfidhaltiga bergmassorna och vad det kostar.

Nacka kommun ska bekosta att marken görs om ”till en grovplanerad yta”. Kommunen beräknade före provtagningen att det skulle kosta omkring 20 miljoner kronor. 

– Det här är ett stort projekt och det är mycket att spränga bort. Och då finns det en risk om berget är sulfidförande. Nu tittar vi på en lösning där vi spränger mindre, säger Magnus Bohman. 

Går det att bygga utan att spränga?

– Det är sådana frågor vi tittar på, vilka höjder som fungerar inom området i förhållande till kvartersmarken och vägdragningen.

Blir det dyrare att ta hand om de sulfidhaltiga bergsmassorna än ”överenskommen slutgiltig köpeskilling” riskerar Porsche att missa trafikplats Orminge. Då krävs en ny överenskommelse mellan Nacka kommun och Tranviks udde annars ”saknas förutsättning för att gå vidare och teckna markgenomförandeavtal”, står det i kontraktet.

Orminge trafikplats.

Orminge trafikplats.

Johan Kristensen

Men Henrik Seidler, vd för Tranviks udde fastigheter, är inte orolig att projektet äventyras.

– Absolut inte. Det här kommer att hanteras inom projektet, säger han.

Då behöver Nacka betala

Tranviks udde fastigheter ska bekosta hanteringen av stenmassorna så länge föroreningarna håller sig inom Naturvårdsverkets riktvärden. 

Men när de överstiger riktvärdena ska Nacka kommun stå ”för merkostnader för transport och deponi”.

– Massorna kommer hanteras i enlighet med den masshanteringsplan som kommer tas fram för bergschakten, säger Henrik Seidler.

Sulfidberg kan förorena vatten

Sulfidförande berg vittrar lätt när det kommer i kontakt med syre och vatten.

Därigenom kan surt vatten med tungmetaller spridas och förorena yt- och grundvatten.

Sulfidhaltiga bergsmassor som sprängts loss ska hanteras så snart som möjligt.

Materialet ska inte krossas eller mellanlagras längre perioder inom området för att undvika att surt lakvatten produceras.

Stenmassorna ska läggas torrt och tätt och inte närheten av ytvattenflöden för att undvika sulfidoxidation som kan skada mark och vatten. 

Bergmassorna kan återanvändas under byggen och hårdgjorda ytor som inte utsätts för inläckande vatten.

Tät lera kan användas för att täcka över stenmassorna för att minimera kontakten med syre och vatten.

Källa: SGU och Stockholms stad