Såväl Nacka naturvårdsråd som Naturskyddsföreningen och en granne överklagade i fredags detaljplanen som möjliggör bygge av uppåt 600 bostäder och verksamhetslokaler i Ryssbergen till mark- och miljööverdomstolen.

Den 21 oktober gick mark- och miljödomstolen på Nacka kommuns linje. Rätten skrev i sin dom ”att landskapets karaktär som bevuxet sprickdalslandskap med stora höjdskillnader kommer att bestå. Bebyggelsen är koncentrerad till den södra delen av Ryssbergen där den inte blir lika synlig från Saltsjön. Av fotomontagen framgår att husen inte kommer att dominera synintrycket.”

Ville inte besöka naturen

Mark- och miljödomstolen betonade också att länsstyrelsen som har ansvar att se till att riksintressen inte skadas inte överprövade detaljplanen.

Föreningarna anser att bostadsbyggande i Ryssbergen skadar kulturmiljö och kust och skärgård av riksintresse och krävde att mark- och miljödomstolen skulle ge sig ut och titta på naturen. Det avslog domstolen.

Det är oklart när ärendet ska prövas av mark- och miljööverdomstolen.

https://www.mitti.se/nyheter/ja-till-bostadsbygge-i-ryssbergen/repvbu!UXnz0wBcXJxJpv6XaMMQ/

https://www.mitti.se/nyheter/ej-naturreservat-tjuvskyltar-mot-byggplanerna-i-ryssbergen/repvbg!X3Ipb6JsKlXiaD6ZuXoog/