Planerna för Skärggårdsskogen tuggade i gång våren 2020. Nu är planerna för området väster om Pilotgatan och Pilottorget, inklusive skejtparken redo för nästa steg: Samråd.

Sedan starten har planerna växt från cirka 800 till 900 bostäder i det förslag som tagits fram. I nuläget handlar det om 700 bostadsrätter och 200 hyresrätter, men Stockholms stad påpekar att detaljplanen inte bestämmer hur fördelningen mellan bostadsrätter och hyresrätter blir i slutändan. En helt färdigklubbad plan beräknas tidigast finnas våren/sommaren 2025.

– Det är vanligt att antal bostäder förändras under planeringsprocessen. Antal bostäder kan fortsätta justeras inför granskning, säger Ays Alayat, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Nio våningar som högst

Skarpnäcksfältets bebyggelse är i dag 4-5 våningar hög med ett par högre punkthus vid Pilottorget och Skarpnäcks kulturhus. Det nya området planeras i 4-9 våningar, varav 3 hus är höga och tänkta som landmärken. Delar av husen kommer att ha butiker eller andra centrumlokaler.

– Ursprungstankarna har varit färre antal våningar. I samrådsförslaget prövas ett högre antal våningar och minskat fotavtryck från byggnaderna för att kunna värna om naturvärdena och anpassa sig till topografin, säger Ays Alayat.

Området som planeras där det i dag finns skogs- och naturmark får kvartersbebyggelse med öppna gårdar. Fasaderna ut mot gatorna ska i huvudsak vara i tegel, materialet som sedan 80-talet kännetecknar Skarpnäcksfältets bebyggelse. I de två lägsta våningsplanen i ett kvarter planeras också för en förskola med sex avdelningar och förskolegård.

En trappväg och ramp föreslås leda upp till det nya området från skejtparken som staden vill utveckla till en mötes- och aktivitetspark för alla åldrar.

En trappväg och ramp föreslås leda upp till det nya området från skejtparken som staden vill utveckla till en mötes- och aktivitetspark för alla åldrar.

Nyréns

Naturvärden

Stadens politiker är sedan planerna startade medvetna om att markens naturvärden, något den då blågröna majoriteten belyste i stadsbyggnadsnämnden i december 2020. En naturvärdesinventering är gjord och en miljökonsekvensbeskrivning arbetas fram. En hel del naturmark går åt, men staden planerar också för park- och naturmark mellan och kring kvarteren. Tanken är också att utveckla området vid skejtparken till en mötes- och aktivitetsplats för alla åldrar.

– Ambitionen har varit att bevara så mycket naturvärden som möjligt. Det är därför förslaget har anpassats när det kommer till placering av gator och volymer, och flera skogspartier med höga värden sparas. Staden kommer fortsätta arbeta vidare med frågor kopplat till natur, säger Ays Alayat.