Vision. Huset delas upp på tre trapphus, varav ett får en inredd vind. Här ska fönsterkupor släppa in ljuset. Foto: ÅWL Arkitekter/Stockholms stad

78 lägenheter ersätter grönyta

78 nya lägenheter i ett fyra våningar högt hus. Det vill JM AB:s dotterbolag Borätt AB bygga i korsningen Backtimjegränd/Rädisvägen. Nu har stadsbyggnadsnämnden godkänt detaljplanen.

  • Publicerad 11:30, 14 jan 2021

I dag består området i korsningen Backtimjegränd/Rädisvägen i Hässelby villastad av en gräsyta med buskar och några enstaka träd. Här finns också en återvinningsstation som måste ersättas när det planerade bygget av 78 lägenheter tar fart.

Gräsmattan korsas av en gång- och cykelbana, som ska dras om vid bygget.

Här ska i stället en parkeringsplats med både carport och p-platser utomhus anläggas, enligt planerna.

30 p-platser. Till vänster på visionsbilden syns carporten och parkeringsplatsen som ska anläggas intill huset. Foto: ÅWL Arkitekter/Stockholms stad

Under hösten har 20 sakägare och övriga privatpersoner tyckt till om bygget. Många menar att byggnaden inte passar in i området och att den borde stoppas. Flera har också framfört att huset ger försämrade solförhållanden och att bygget tar bort välanvänd gräsyta.

Men stadsbyggnadskontoret tycker inte att synpunkterna motiverar några ändringar av planerna.

Innan bygget kan påbörjas måste också kommunfullmäktige godkänna den nya detaljplanen.