Motstånd. Björn Gustafsson och Bitte Liberg dömer ut planerna på ny bebyggelse i Hjorthagsparken. – Har de varit här, eller bara tittat på en karta? Det kommer gå åt mycket dynamit som man ska bygga här, säger Björn. Foto: Pekka Pääkkö

400 bostäder kan byggas i parken

400 nya bostäder och starkare koppling mellan Hjort­hagen och Norra Djurgårdsstaden. Det är tanken med bygget i Hjorthagsparken – men planerna väcker starka reaktioner.

  • Publicerad 16:18, 10 dec 2021

Ska de bygga sönder Hjorthagen för ett par hundra bostäders skull?

I Stockholms stads fördjupade program för Hjorthagen från 2009 pekas Hjorthagsparken ut som ett starkt ekologiskt samband med värdefulla ädellövsbestånd.

Nu är det en av två platser där staden vill bygga 400 nya bostäder i den remsa mellan Hjorthagen och Gasverksområdet som fått namnet Hjorthagskransen.

– Stockholm växer och vi behöver planera för fler bostäder till stockholmarna. Hjorthagskransen ligger i ett kollektivtrafiknära läge som vi ser kan lämpa sig väl för nya bostäder, säger Markus Hellberg, stadsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Den 9 december väntas stadsbyggnadsnämnden ta beslut om att påbörja en ny detaljplan. Planerna är alltså i ett tidigt skede, och det är fortfarande långt ifrån hugget i sten när, hur och var det ska byggas.

Ändå har de väckt starka känslor och hätsk kritik.

– Ska de bygga sönder Hjorthagen för ett par hundra bostäders skull? Hjorthagsparken vid Rådjursstigen är vår enda närpark, och pulkabacken är jättepopulär, säger Hjorthagsbon Björn Gustafsson.

Förutom Hjorthagsparken pekas slänten mellan IP och Abessinien ut som en möjlig plats för exploatering.

Om dessa platser bebyggs kan det slå mot både djur och natur, menar Bitte Liberg som sitter i styrelsen för Förbundet för ekoparken.

– Nationalstadsparkens spridningsvägar måste bevaras. Och det växer ekar hela vägen.

Potential. De röda ringarna anger två platser där staden vill utreda möjligheten att låta 400 bostäder byggas. Foto: Lennart Johansson/Stockholms stad

Massiv kritik på Facebook

Planerna på ny bebyggelse mellan Hjorthagen och Gasverksområdet har väckt starka känslor och debatterats flitigt. Här är ett axplock från den lokala Facebookgruppen Hjorthagen:

Ja där ryker de sista grönområdena i Hjorthagen. Fy fan!!!!

Jag uppskattar de inringade grönområdenas möjlighet till lokal spontanpromenad, lek med barn. Att bara vara med naturen inpå knuten, att så nära staden kunna se rådjur, hjortar, rävar, harar, grävling, fåglar.

Rådjur, ugglor och annat fågeliv. Träd! Det är en lyx att bo som vi gör. Det heter Hjorthagsparken men någon nisse/nissa har kommit på att kalla det för Hjorthagskransen. Vilket är ett sätt att motivera exploatering av våra grönytor utan att det verkar allt för stötande. Vad gör vi?

Att vi har markplättar som inte enbart existerar på människors villkor är helt ovärderligt.

Som tidigare boende på Ahlsell-vägen kan jag bara konstatera att förslaget som det ser ut är barbariskt.

Det skulle fullständigt förstöra det som gör Hjorthagen unikt och det jag uppskattade med att bo där.

Visa merVisa mindre

Förutom ett tillskott av bostäder ser staden flera andra fördelar med den planerade bebyggelsen. En är möjligheterna till ett bättre underlag och mer utrymme för service. En annan handlar om trygghet.

– Ny bebyggelse bidrar till mer rörelse och ökad trygghet i området mellan Norra Djurgårdsstaden och Hjorthagen. Områdets serviceutbud ökar med fler förskoleavdelningar, nytt äldreboende och större möjligheter till valbarhet för boende i området, säger Markus Hellberg.

Har ni övervägt att koppla ihop stadsdelarna med något annat än bostäder, till exempel ett parkstråk?

– Vi har hela tiden sett det som viktigt att det blir en avvägning mellan bebyggelse och natur, och vi tror att det kan vara både och. Vi är samtidigt medvetna om områdets stora rekreativa och ekologiska värden och ser att det är viktigt att klara dessa i en fortsatt utveckling av området. 

Pärla. Hjorthagsparken, med sin populära pulkabacke, är en omtyckt plats. Foto: Pekka Pääkkö

Under arbetet med detaljplanen ska staden titta närmare på just detta – hur ny bebyggelse kan utformas med hänsyn till värdefulla natur- och kulturmiljöer. Markus Hellberg poängterar att bilden med de röda ringarna är en övergripande markering, och berättar att staden kommer att ha en tidig dialog om de platser, allmänna ytor och stråk som planeras inom området.

– Om vi får ett positivt startbesked siktar vi på en dialog med stockholmarna under våren 2022.

En bärande idé för den planerade exploateringen är att ta hänsyn till den befintliga topografin. Det innebär att man gör så liten åverkan som möjligt, och låter hus och gårdar anpassa sig efter nivåskillnader och växtlighet så långt det går.

– De befintliga storgårdarna i Hjorthagen är en viktig del av kulturmiljön i området, men de är också viktiga för ekologin eftersom de fungerar som spridningsvägar.

Tidsplan

I december 2021 ska stadsbyggnadsnämnden ta beslut om ett start-pm, och exploateringsnämnden om markanvisningar för hyresrätter, äldreboende och förskola.

Under våren görs markanvisnignar för bostadsrätter och annan bebyggelse, samt en medborgardialog om hur bebyggelsen ska utformas.

I slutet av 2022 räknar man med att hålla samråd, och tidigast 2024 kan detaljplanen antas.

Av de cirka 400 lägenheterna som det planeras för är 185 hyresrätter. I dessa ryms 100 stycken vård- och omsorgslägenheter, 20-30 seniorlägenheter samt en LSS-gruppbostad.

Visa merVisa mindre