Det här är en insändare på Mitt i. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Salem

Miljöpartiet Salem stödjer överklaganden och att detaljplanen för Södra Hallsta ska upphävas. Planen medför betydande miljöpåverkan. Kommunens undersökningar är bristfälliga. Planen bryter mot miljöbalken, plan- och bygglagen och mot EU-direktiv. Naturinventeringen har gjorts vid en olämplig årstid, på begränsad yta och inte enligt artdirektivet.

Omfattningen på exploateringen har ökat kraftigt och därmed miljöpåverkan. Att kommunen ansökte om dispens från markavvattningsförbudet är anmärkningsvärt.

Salems kommun säger sig vara en ”klimatkommun”, men går nu emot sin egen målsättning, emot IPCC-rapporterna, miljöbalken och emot EU:s jordstrategi och kommande jordlag. Kommunens koldioxidbudget spräcks för lång tid och planen är väldigt dålig för den biologiska mångfalden som är mycket viktig för levnadsförhållandena på jorden.

Tätortsnära skogar lyfts fram som viktiga att bevara. De bidrar till folkhälsan och gör samhällen socioekonomiskt och miljömässigt mer hållbara. I EU:s jordstrategi förordas noll anspråkstagande av jungfrulig mark som Södra Hallsta är. Byggande bör ske på mark som på något sätt redan är använd. Det går inte att kompensera för belastningarna som projektet medför. Vi har en värld med svåra miljöproblem. Vi måste sluta våldföra oss på naturen som vi är beroende av för vår överlevnad. Kommunledningen har en märklig syn på kommuninvånare och demokrati. Kommentarer som ”ett litet gäng är mot detta” och ”hoppas att onda krafter inte överklagar” har fällts av personer i kommunledningen. Detta ”lilla gäng” består av biologer, toxikologer, företagsekonomer, experter på hydrogeologi, fältbiologer, m.fl. Kommunen borde i stället ta till sig den gedigna informationsmängd som ”detta lilla gäng” förmedlar.