Det här är en insändartext på Mitt i. Åsikterna som framförs är skribentens egna.

Klimatklubben Salem har i flera år genom dialog med de lokala partierna verkat för att Salems kommun ska sätta upp mål om att minska utsläppen av växthusgaser. Detta för att bidra till att begränsa den globala uppvärmningen i enlighet med klimatavtalet från Paris 2015.

Klimatklubbens arbete har burit frukt och i februari 2022 antog kommunfullmäktige målet att Salem ska bli klimatneutralt senast år 2045.

Som ett led i detta presenterades
i november 2022 kommunens koldioxidanalys och vilka kommunens största utsläppskällor är. Analysen fastslår att Salem kommer att överskrida koldioxidbudgeten om sju år om utsläpps­nivåerna ligger kvar på dagens nivå. Den pekar också på att en årlig minskning på 12 procent är nödvändig, och att åtgärder måste vidtas i närtid. Det är med andra ord brådskande!

Klimatklubben Salem ser med glädje att kommunen visar en ökad förståelse för klimatfrågan och har tagit många steg i rätt riktning, något de ska ha en eloge för. Vi anser att det nu är av yttersta vikt att omsätta denna nyfunna insikt i praktisk handling.

Under 2023 förväntar vi oss att få se konkreta planer och åtgärder, som resulterar i verkliga utsläppsminskningar, i närtid, inom de olika områdena i den kommunala verksamheten. Med detta menar vi även de indirekta utsläpp som inte omfattas av koldioxidbudgeten, men som kommunen har mycket stor möjlighet att påverka. Till detta räknas utsläpp av växthusgaser inom områden som bygg, markanvändning, kost
i kommunal verksamhet.

Klimatklubben Salem kommer under året att följa klimatarbetet i Salem och genom fortsatt dialog verka för att klimatmålen omsätts i en reell minskning av utsläpp så snart som möjligt. Sedan är det också viktigt att vi, alla invånare, bidrar till utsläppsminskningar och ett hälsosamt klimat.