I Sverige ska du kunna leva ett aktivt, tryggt och värdigt liv, oavsett ålder.

Vi har en förhållandevis bra äldreomsorg, men mer behöver göras. Alltför ofta vittnar äldre eller deras anhöriga om brister i omsorg, inskränkningar på självbestämmandet eller avsaknad av en meningsfull tillvaro.

Vi kristdemokrater betonar ofta värdet av människors känsla av mening, som stärks i relationerna till andra. Informations- och kommunikationsteknikens snabba utveckling har medfört att vi som samhälle aldrig tidigare har kommunicerat så mycket som vi gör nu.

Samtidigt är den ofrivilliga ensamheten utbredd, inte minst bland de allra äldsta. Ensamhet som inte är frivillig är farlig. Sedan Kristdemokraterna klev in på Socialdepartementet har vi tagit initiativ till en omfattande gemenskapssatsning, som bland annat inkluderar en uppsökande verksamhet med hälsosamtal.

Drog in 800 000

Vänsterstyret i Stockholm lyckades däremot i sin första budget slopa satsningen för att bryta äldres ofrivilliga ensamhet. Det samarbetet kommunen haft med Volontärbyrån via idéburet offentligt partnerskap avslutades vid årsskiftet efter att vänsterstyret dragit in de 800 000 kronor som var avsatta för ändamålet. I sammanhanget en liten summa och mindre än en promille av äldreomsorgens budget som likväl bidragit till mycket glädje och social samvaro. Den som fyllt 85 år ska ha möjlighet att få flytta till ett anpassat boende.

Det är få, om ens någon, som ansöker om att flytta till ett anpassat boende om man inte bedömer att det är något man behöver. Anledningarna kan vara fysiska såväl som psykiska. Med anledning av att biståndsbedömningar blivit allt snävare eller för att det inte finns tillräckligt med platser, nekas idag många en plats. En äldreboendegaranti är dock lite värt utan några äldreboenden och därför behövs fler av olika typer av äldreboenden som är anpassade efter olika typer av behov.

Ideologin står i vägen

Vänsterstyret i Stockholm har dock återinfört en 60/40-fördelning av äldreomsorg i egen och privat regi i ett läge där äldreomsorgen är i starkt behov av investeringar. Konsekvensen av deras politik blir att det, förutom dagens tolv kända privata projekt, bara blir kommunala investeringar i vård- och omsorgsboenden fram till 2040. Vi tycker det är allvarligt att staden riskerar att gå miste om viktiga investeringar i äldreomsorgen till följd av vänsterstyrets ideologiska skygglappar.

Kristdemokraterna välkomnar istället alla investeringar som kan förbättra äldreomsorgen för Stockholmarna. Under coronapandemin kunde man inte längre blunda för de brister som finns inom äldreomsorgen och vården av äldre. Den geriatriska kunskapen behöver öka och spridas i alla de olika verksamheter som är nödvändiga för att tillförsäkra en god vård och omsorg. Kunskaperna om de underliggande faktorerna vid akuta och kroniska sjukdomar som uppstår till följd av åldrande behöver stärkas.

Parallellt har regeringen initierat ett arbete med att ta fram en långsiktig demensstrategi för att motverka olika typer av demens, inte minst den dominerande typen Alzheimers. Med Kristdemokraterna i regering har Sverige ett styre som tar äldrefrågor på allvar, inom flera olika sakpolitiska områden. Nu bygger vi ett äldrevänligt Stockholm och Sverige.