Kristdemokraterna anser att det är nödvändigt att öppna ytterligare en akutmottagning i Stockholm. Parallellt måste det bli lättare för äldre personer att komma in i sjukhusvården.

Vi vill inleda med att primärvården behöver utgöra sjukvårdens bas och därför har vi föreslagit mer pengar till primärvården än vad vänsterstyret prioriterat. På ett övergripande plan krävs stora åtgärder för att öka tillgängligheten och kontinuiteten inom primärvården för att möjliggöra för fler att få vård hos sin fasta vårdkontakt. På så sätt undviks vård på akutsjukhusen förutom i de fall när det är absolut nödvändigt.

Parallellt krävs en utbyggnad av akutmottagningarnas kapacitet. I en region med närmre 2,5 miljoner invånare inträffar olyckor, och sjukdomstillstånd som behöver akutsjukhusens resurser alltför ofta, vilket leder till att kapaciteten för det akuta omhändertagandet behöver öka. Ytterligare en akutmottagning skulle bidra till en bättre arbetsmiljö för vårdens medarbetare när trängseln på nuvarande akutmottagningar skulle kunna minska, och därmed möjliggöra för en bättre och mer patientsäkert omhändertagande av dem i behov.

Samtidigt behövs åtgärder för att personer med akut behov av vård inte ska hamna i de långa köerna som dagens akutmottagningar brottas med, och i stället ges möjlighet att vårdas i hemmet där det är möjligt. Äldre behöver i större utsträckning skonas från miljön på akutmottagningarna. För äldre personer på särskilda boenden (SÄBO) finns det redan idag befintliga vägar för att direkt komma till en geriatrisk avdelning (specialistsjukvård för äldre).

Vi behöver fler akutmotagningar anser KD

Vi behöver fler akutmotagningar anser KD

Ingrid Johansson

Liknande principer finns även för äldre som bor hemma men det fungerar dåligt i praktiken. Risken är hög att äldre gång på gång hänvisas till akutmottagningen när de egentligen behöver sjukhusvård, eftersom det inte finns många andra alternativ. Kristdemokraterna föreslår därför att äldre patienter som inom en månad söker vård för ett liknande problem som de tidigare har varit i behov av sjukhusvård för ska kunna remitteras direkt från primärvården till vårdavdelning utan att behöva passera akutmottagningen igen för en ny bedömning.

Detta skulle innebära att lidandet för de personer som för närvarande befinner sig i en svår situation skulle minska, samtidigt som akutmottagningarna avlastas. Det gynnar både patienter och vårdens medarbetare genom att skapa mer effektiva och patientsäkra vårdflöden.

Med detta som bakgrund föreslår Kristdemokraterna i en motion till Regionfullmäktige att utreda behovet av att öppna ytterligare en akutmottagning. Vi föreslår också ny standard där äldre patienter ska kunna remitteras direkt från primärvården till vårdavdelning utan att behöva passera akutmottagningen.