Göteborg stads rapporter visar på hög personalomsättningen bland de som arbetar med barn och unga och hur barnutredningar läggs på hög. När barn står på kö för placeringar och utredningar innebär det att barn blir kvar i dysfunktionella miljöer.

När kommunala familjehem saknas på grund av besparingskrav tvingas kommunen köpa in tjänsten via privata bolag till mångdubbelt högre kostnader. Verksamma inom området som Rädda Barnen Göteborg för samtal med lyfter just att bristen på ekonomiska resurser inom flera områden är en av de viktigaste faktorerna för att barns rättigheter och trygghet riskeras.

Trots detta är Alliansens mål att halvera socialbudgeten 2026.

Polisiära insatser räcker inteDe högljudda kraven på hårdare tag skymmer sikten för frågor om barns trygga uppväxtvillkor. Det är lätt att dras med men de politiska lösningarna, som tycks bestå av ytterligare straffskärpningar och tvångsmedel är kortsiktiga.

På seminariet hävdade en samlad expertis av verksamma och forskare inom området barn och unga att tidiga insatser för barn i utsatta livssituationer är det mest verkningsfulla för att fånga upp barn med risk att hamna i kriminalitet.

Polisens talesperson som deltog i seminariet menade att fler kraftfulla insatser krävs men betonade att de inte enbart polisiära.

En förebyggande åtgärd som visat sig gynnsam är bland annat satsning på samlokaliserade familjecentraler där kommun och region samordnar sina resurser vilket ger synergieffekter och underlättar samarbetet mellan barnmorskor, barnhälsovårdssjuksköterskor, socionomer och förskollärare. Där kan även yrkesgrupper såsom familjerådgivare, tandvårdspersonal och psykologer vara representerade. Fler socialsekreterare, fältarbetare, BVC - och förskolepersonal är dokumenterade skyddsfaktorer mot barns utsatthet.

Domstolar ska ha spetskompetens i barnrättsfrågorYtterligare ett sätt att stärka barns rättigheter är att ge dem ett eget ombud, oavsett ålder, i tvister gällande vårdnad, boende och umgänge.

Barn som är placerade enligt LVU ska ha ett eget ombud under hela LVU-placeringen, inte enbart i rättsprocessen som det är idag. Tunga, komplicerade beslut ska tas i domstolar med särskild barnrättskompetens. Det är barns behov och rättigheter som ska genomsyra alla beslut som berör dem. Barnet och barnets bästa måste och skall komma i första hand!

När vårdnadsöverflytt inte genomförs kan det innebära att ett barn som bott från födseln och knutit an till ett familjehem kan flyttas till de biologiska föräldrarna för att föräldrarnas situation förändrats.

Föräldrarätten är stark och det gynnar de biologiska föräldrarna men ur ett barnrättsperspektiv är det ett riskfyllt experiment. Dessutom visar forskning kring anknytning och tillit hur viktigt barnrättsperspektivet är vid vårdnadsöverflytt och att det kan riskera att barn hamnar i dysfunktionella- och kriminella miljöer.

Anders Broberg, professor i klinisk psykologi med inriktning barn och unga, som också medverkade på Rädda Barnens seminarium, betonar att barn har rätt till sina föräldrar, inte tvärtom. Föräldraskap har i grunden inget med biologi att göra utan det handlar om trygga vuxna som tillgodoser barnets behov av omsorg, kärlek och trygghet.Barnen är vår framtidBarn berättar sällan för vuxna att de utsatts för någon form av övergrepp eller lever i missförhållanden. Det är dessa undangömda, glömda barn som växer upp till trasiga vuxna. Inte alla och inte nödvändigtvis men risken ökar avsevärt när barn försummas och inte tillåts vara barn.