En fråga som inställer sig när vi rör oss på Stockholms gator är om det är meningen att allmänheten ska ta sig fram på isgator med skridskor på fötterna eller med medar på sina rullstolar?

Väderläget är som det är för oss som bor så här på norra delen av halvklotet, det kan bli oframkomligt under vintern på grund av stora mängder snö på kort tid. Det har vi förståelse för.Det som dock blir ett frågetecken är att kommunen inte lyckas över tid med att lösa framkomligheten på våra gator på ett jämlikt vis över staden. Från funktionshinderrörelsen har vi varje år med snöig vinter tagit upp denna fråga och alltid fått samma svar från staden: Nästa år blir det bättre!

Dåligt plogade

På vissa ställen går det mer eller mindre bra att ta sig fram, t.ex. på flertalet cykelbanor, medan det på andra håll är fortsatt snö och halka över lång tid efter ett snöfall. Runt om i Stockholm delar våra medlemmar bilder från torg, gator och gångvägar som är otjänliga på grund av dåligt plogad snö.

I kommunstyrelsens budget sägs att: ”Nämnden skaintegrera tillgänglighetsperspektivet i verksamheten och i samtliga relevanta beslut redogöra för hur målen i stadens Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning har tagits hänsyn till samt verka för att undanröja hinder för dem som tar sig fram i till exempel rullstol, med rullator och barnvagn

Det här föranleder oss att ställa oss frågande till stadens strategier kring plogningen. För många likt personer med funktionsnedsättning är det lika viktigt att kunna ta sig fram i alla delar av staden. Bor du i en del där kommunen prioriterat ner plogningen kan detta i värsta fall leda till att du inte kan ta dig ut ur din lägenhet alls. Den bristfälliga skötseln av snöröjningen kan alltså leda till att personer med funktionsnedsättning – som redan är isolerad och på undantag - inte kan röra sig i samhället.

Snöröjningen påverkar

Vi anser att staden bör ta in perspektivet tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning när snöröjningen planeras och utförs eftersom det påverkar många människors liv.Staden bör således arbeta med jämlik snöplogning över stadens olika delar med tanke på att den påverkan som bristfällig skötsel får är stor och ger genomgripande svårigheter för många stockholmare. Det är inte rimligt att de som behöver framkomlighet mest prioriteras sist.

Kan inte bestå

Vädret är som det är, år efter år, men vi måste se till att den bitvis dåliga framkomligheten i staden inte består.

Nu måste ansvariga politiker och tjänstepersoner lyssna och göra de förändringar som behövs. Oavsett om det handlar om att tillsätta resurser eller se över tekniska lösningar så måste detta lösas för vi kan inte ha det så att livet för en stor grupp personer påverkas på ett genomgripande sätt på grund av brister i stadens hantering.

Vi föreslår att:

Staden och Trafiknämnden lever upp till sin förklaring i budget om hur de har tagit hänsyn till samt verkat för att undanröja hinder för dem som tar sig fram i till exempel rullstol, med rullator och barnvagn. Staden ser över sitt arbete med snöröjningen genom att ha dialog med funktionshindersrörelsen. Staden avsätter de resurser som behövs för att ha en jämlik plogning i kommunen.