Den psykiska ohälsan bland unga tilltar. I våras berättade Skolverket att drygt en kvarts miljon grundskoleelever i Sverige hade minst 15 procent frånvaro. Den märkbara psykiska ohälsan bland unga beskrivs som en av flera förklaringar till varför vissa elever inte närvarar i skolan.

Vi har lyssnat till unga som tillsammans skildrar en brokig blandning berättelser om hur de tampas med både vardagen och sitt psykiska välmående. De berättar om mobbing, osunda ideal, orealistiska förväntningar, hur vissa axlat rollen som förälder och att känna rädsla, hot och förföljelse när de går hem från skolan.

Svårare att prestera i skolan

Levnadsvillkor som allt för ofta får barnet att känna en långvarig ångest eller leder till depression. Barn som mår dåligt har sedan svårare att fokusera och prestera i skolan. Psykisk ohälsa ökar även risken för osunda levnadsvanor och skolfrånvaro, i vissa fall till och med skolavhopp eller kriminalitet.

I den senaste Stockholmsenkäten uppgav nästan hälften av flickorna i årskurs nio att de är deppiga utan att veta varför. Den psykiska ohälsan blir för varje år som går allt sämre bland eleverna i Stockholms stad och har bland flickor i nian ökat markant sedan år 2018.

Bemanningen har försämrats

Det är dessvärre ingen överraskning. Den moderatledda majoriteten i Stockholm har under mandatperioden inte gjort mer för elevhälsan än en ynklig informationskampanj och förändrat några riktlinjer.

Samtidigt har man gjort nedskärningar som lett till att bemanningen inom elevhälsan försämrats. Resultatet efter den här mandatperioden är därför slående. I dag finns färre anställda skolpsykologer, specialpedagoger och speciallärare, jämfört med år 2018.

Desperat försök av M

Moderaterna verkar ändå inte intresserade av förstå denna verklighet. I ett desperat försök att saluföra sin symbolpolitik pekar Moderaterna i stället ut grupper av barn som de tycker behöver genomgå särskilda tester.

De borde i stället ta ansvar för de förutsättningar som de gett elevhälsan och sedan föreslå verkliga förslag som snabbt kan komma till rätta med barns psykiska ohälsa.

Max 500 elever per skolpsykolog

Vi socialdemokrater vill göra något åt samhällsproblemen. Därför investerar vi 30 miljoner kronor för att alla skolor i Stockholm ska ha fullständiga elevhälsoteam, med en bemanning anpassad efter antalet elever. Målsättningen är max 500 elever per skolpsykolog och max 300 elever per skolkurator.

För oss börjar det förbyggande arbetet med ungdomars psykosociala hälsa redan i förskolan. Forskning visar att tidiga insatser kan leda till förbättrade skolresultat och minskad social utsatthet senare i livet. Vi vill därför investera nio miljoner kronor för att införa barnhälsoteam i alla stadsdelar.

Hoppas kunna samarbeta

Avslutningsvis noterar vi att ett antal partier nu lagt förslag för att komma till rätta med elevers psykiska ohälsa i skolan. Förhoppningsvis kan vi partier som vill göra något åt problemet under kommande mandatperiod samarbeta kring denna fråga – för att tillsammans vända den negativa utvecklingen som just nu drabbar unga i skolan.