Luften i Sverige är inte så bra som vi tror. Dessutom är barn och personer med astma extra känsliga för luftföroreningar. Ny kunskap visar att även låga halter luftföroreningar kan medföra hälsorisker.

Därför behöver kommuner mäta luften på trafikutsatta förskole- och skolgårdar och vidta åtgärder där halterna överskrider miljömålet eller miljökvalitetsnormerna. Det är även viktigt att väga in luftkvalitén vid stadsplanering när nya förskolor och skolor byggs.

Får söka akut vård

I Sverige dör 7600 personer i förtid varje år på grund av luftföroreningar. Det kan jämföras med ca 200 dödsfall/år i trafiken. Omkring 1200 personer med astma i Sverige får söka akut vård årligen på grund av förenad luft.

Även om halterna av vissa luftföroreningar i Sverige minskat de senaste åren är nivåerna fortfarande tillräckliga för att skada människors hälsa. De senaste åren har det kommit ny forskning som visar att även låga halter luftföroreningar kan medföra hälsorisker.

Skärpta gränsvärden

Därför har WHO under 2021 kommit med rekommendationer om att länder behöver skärpa gränsvärden och mål för luftkvalitet. Det är nu viktigt att kommunerna anpassar sina gränsvärden efter de nya rekommendationerna om lägre riktvärden!

Miljön under uppväxten påverkar både hälsa och sjukdom som vuxna. Barn har andra fysiska förutsättningar än vuxna och kan inte välja var de vistas, exempelvis vid förskolor och skolor. Studier visar att flera hundra ungdomar från varje årskull växer upp med påtagligt sänkt lungfunktion som kan leda till astma, kronisk bronkit eller KOL i vuxen ålder.

Redan vid sex månader

Det är tidigare känt att luftföroreningar under spädbarnstiden inverkar negativt på lungfunktionen hos barn men nu har forskare vid Karolinska institutet slagit fast att den negativa inverkan märks redan vid sex månaders ålder. Den viktigaste källan är vägtrafiken.

Om det är okänt hur höga halterna är vidtas inte heller åtgärder där det behövs. Föräldrar och andra kommuninnevånare har rätt att veta hur luftkvaliteten är där barn och andra känsliga grupper vistas lång tid. Att mäta är att veta!

En tredjedel överskred

Kartläggningar visar att bara 1 av 10 kommuner mäter luften vid förskolor. Av de kommuner som gjort mätningar var det en tredjedel som överskred miljömålet Frisk luft vid förskolorna.

Vi vill att alla kommuner inom Stockholms län mäter luften vid de mest trafikutsatta förskolorna i kommunerna och vidtar åtgärder för att minska luftföroreningarna (exempelvis partiklar) om halterna överskrider miljömålet Frisk luft.

Vägledande i stadsplaneringen

VI vill att Stockholms läns kommuner beaktar luftkvalitén vid stadsplanering när nya förskolor och skolor byggs och att miljömålet är vägledande när det beslutar var de ska placeras.