Enligt Socialstyrelsen utgör ohälsosamma levnadsvanor cirka en femtedel av den samlade sjukdomsbördan i Sverige och kostnaderna ökar. Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor eller otillräcklig fysisk aktivitet är riskfaktorer för många av vår tids stora folksjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer och typ 2-diabetes.

Många av dessa sjukdomar går att förebygga och därmed undvika allvarliga komplikationer och kostnader. Men trots mycket kunskap, evidens och studier går idag endast 3-4 procent av Sveriges samlade sjukvårdsutgifter till prevention.

Ljusglimt i Region Stockholm

Samtidigt står svensk hälso- och sjukvård inför stora ekonomiska utmaningar med en snabbtåldrande befolkning, svårigheter att bemanna hälso- och sjukvården och ökade kostnader i form av nya behandlingar och läkemedel.

Men det finns ljusglimtar. Just nu pågår en satsning i Region Stockholm på att förebygga diabetes typ 2. Den går ut på att identifiera personer som ligger i riskzonen att utveckla typ2-diabetes och erbjuda dessa hälsocoachning och ekonomiskt stöd till hälsotjänster, medsyfte att förbättra deras hälsa.

Samhället sparar pengar

På så sätt undviker de i många fall att drabbas av typ 2- diabetes, samtidigt som samhället sparar pengar i form av minskade sjukvårdskostnader för diabetesvård och följdsjukdomar som annars hade uppstått. Efter sex månader visar resultatet att nästan hälften av deltagarna inte längre löper någon akut risk för att utveckla diabetes typ 2.

I det nya hälsoprogrammet på uppdrag av Region Stockholm får nu 925 deltagare stöd föratt förbättra sin hälsa. Under en period på fem år erbjuds de digitala möten med en personlighälsocoach, som stödjer dem att göra livsstilsförändringar och skräddarsyr insatsen eftervarje individs situation.

Motsvarar 2 400 sjuksköterskor

Slutligen knyts de till olika leverantörer av tjänster som fysisk aktivitet, kost, sömn eller stress allt efter var och ens behov. Under de två första åren får deltagarna även 6 250 kronor årligen att spendera på sin hälsa.

Genom att förebygga att typ 2-diabetes bryter ut kan hälso- och sjukvårdens kostnader minska markant. Skulle satsningen skalas upp och göras tillgänglig för alla prediabetiker i länet beräknar man kunna spara ungefär 1,4 miljarder kronor per år inom Region Stockholm. Det motsvarar 2 400 sjuksköterskor varje år, eller en löneförhöjning på 48 000 kronor per årför alla sjuksköterskor i regionen*.

Separat från vanliga vården

Med en ansträngd budgetsituation i många regioner behövs nya smarta sätt att finansiera förebyggande hälsoinsatser. Här har hälsoprogrammet en viktig fördel i det att det drivs helt separat från den vanliga vården.

Det övergripande målet för den svenska folkhälsopolitiken är att skapa samhälleligaförutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbarahälsoklyftorna inom en generation.

Borde vara intresserade

Ett av målen handlar om vikten av hälsosamma levnadsvanor som främjar en god hälsa. Här kommer ett preventivt förhållningssätt för vården in i bilden. Målen är beslutade av Sveriges riksdag och därmed följer ett politiskt ansvar.

Nu efterfrågar vi fler förebyggande initiativ, inom fler metabola sjukdomar, i fler regioner i Sverige. Politiker från alla partier bör vara högst intresserade av detta. Behovet är för stort för att vänta.