Att avverka skog och samtidigt värna om den biologiska mångfalden behöver inte vara motsatser om det görs på rätt sätt, menar Skogssällskapet. Foto: Mostphotos

Debatt: Det krävs politiska beslut om skogen i Stockholms län

Skogen är ett allt hetare ämne för debatt. Politikerna måste fatta tydliga beslut om hur skogen ska kunna göra största möjliga samhällsnytta.Vi behöver ett tydligt tillväxtmål för skogen samtidigt som de svenska miljömålen behöver ses över. Det skriver representanter för stiftelsen Skogssällskapet i ett debattinlägg.

  • Publicerad 06:15, 19 maj 2021

Det här är en debattartikel/insändare på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens. Vill du skriva en debattartikel – klicka här!

Skogen är en fantastisk resurs. Bara i Stockholms län finns 320 000 hektar med skogsmark som ger klimatsmarta produkter, biodrivmedel, binder kol, utgör hem för otaliga djur och växter och erbjuder en plats för rekreation. Men hur ska skogen räcka till allt som vi vill använda den till?Och vad är rätt väg att välja när det kommer till aktivt brukande eller ökat skydd?
Den mycket omfattande och omdiskuterade Skogsutredningen har varit ute på remiss. Tyvärr misslyckas utredningen med sin ambition att presentera en helhet eftersom flera av förslagen motverkar varandra. Hur alla de förväntningar som finns på den svenska skogen ska balanseras är lika oklart som innan.

Biologisk mångfald

Vi på Skogssällskapet ställer oss bakom utredningens förslag om att kartlägga statusen för den biologiska mångfalden i skogen, så att vi kan göra rätt avvägningar när det kommer till bevarande och skydd. Kunskap och mer data är bra, men nu är det varken ett vetenskapligt råd eller en bristanalys som behövs.Utredningen konstaterar att det inte finns möjlighet att både uppfylla de svenska miljömålen och tillfredsställa behovet av råvara i en växande bioekonomi. 

På Skogssällskapet vill vi inte se tillväxt och miljö som två motstående sidor, där det ena alltid sker på bekostnad av det andra. Skogssällskapet grundades för över hundra år sedan ”för skogshushållningen och naturvården”.

Aktivt skogsbruk

Ett aktivt skogsbruk är en förutsättning för att vi ska lyckas med omställningen till en bioekonomi, samtidigt som naturvård är en förutsättning för att skogen ska kunna brukas hållbart. Vår erfarenhet är att produktion och naturvård kan samverka för att den enskilda skogsägaren ska nå sina mål med skogsägandet.

Men summan av alla krav och förväntningar som ställs på skogen i dag är orealistiska.Det är helt centralt att politikerna i både riksdag och regering nu kliver fram och fattar aktiva beslut om hur den svenska skogen ska kunna göra största möjliga samhällsnytta – för ekonomi, klimat, biologisk mångfald och rekreation.

Vi behöver en väg framåt för den svenska skogen.Stockholms läns riksdagsledamöter bör kräva att regeringen tar fram tydliga tillväxtmål för skogen samt ser över miljömålen.