Lidingö

Förfallet av det så kallade Tindrahuset har pågått i många år. Villan som byggdes 1921 var under 00-talet en populär samlingsplats med kaféet ”Tindra loves coffee”. På senare år har huset i stället stått nedklottrat och brandskadat med igenbommade fönster.

Fastighetsägaren har flera gånger ansökt om att få riva huset – men det har bedömts kulturhistoriskt värdefullt och majoriteten har i stället velat renovera.

Men den 20 februari antog fullmäktige en ny detaljplan för Tindrahuset och de två fastigheterna intill. Den nya planen tillåter att huset rivs och att tre nya villor byggs i dess ställe.

M och LP – som velat att huset bevaras – har alltså bytt fot.

– Det här är ett kulturhistoriskt värdefullt hus som vi har haft ambitionen att värna. Att något är i dåligt skick är ett vanligt argument som används för att få riva sådana i stället för att restaurera, säger Birgitta Sköld (LP), ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.

Inte längre rivningsförbud

– Under processens gång har det dock blivit tydligare för oss att husets skick är så dåligt att det inte kan restaureras på ett bra sätt, varför vi släppt kravet på rivningsförbud, fortsätter hon.

Markanvändningen för Tindrahuset och för den intilliggande fastigheten Lejonet 42 har samtidigt ändrats från handel och kontor till bostäder. Fastigheten intill är i dagsläget en obebyggd tomt med parkeringsplats och lite natur.

Tre nya enbostadshus får byggas på tomterna, enligt detaljplanen. Bostäderna ska byggas i ”klassisk stil” och passa in i den kulturhistoriska miljön från tidigt 1900-tal.

– Från politiskt håll är vi restriktiva till ytterligare bostadsbebyggelse i staden. Dock är vi eniga om att ska det byggas bostäder här, så finns möjlighet att utveckla ytterligare villabostäder i den gamla villastadens anda, säger Birgitta Sköld.

Diskuterade ni möjligheten att ha handel där?

– Ja, det diskuterades men vi valde att det här i stället.

Tidningshuset bevaras

I planområdet ingår också en kontorsbyggnad från 1950-talet. Lokaltidningen Lidingö Tidning – som lades ned 2017 – hade tidigare sin redaktion i lokalerna. Den byggnaden är även i fortsättningen kulturhistoriskt viktig, enligt stadens bedömning. Den får inte rivas.

Fram till den 16 mars går det att överklaga.