Veden ska tas från träd som beskurits inom stadsdelsområdet. Det som fälls får så långt det är möjligt ligga kvar för att gynna vedlevande organismer men när det inte går ska man alltså göra ved av det.

Hur välfyllda korgarna är kommer att variera, beroende på vilka trädarbeten som gjorts. Ibland kan de vara helt fulla, ibland tomma.