När en ny handläggare tog över en boendeplacering av ett barn i Hässelby-Vällingby framkom att ingen handläggare hade gjort ett platsbesök på boendet sedan barnet placerats där 2019.

Lex Sarah-rapport: Socialtjänsten brast

Barnet var placerat enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Enligt en lex Sarah-rapport har socialtjänsten brustit i arbetet att se till barnets bästa.

Föräldrarna missnöjda

Enligt samma rapport har föräldrarna uttalat att de inte är nöjda med socialtjänsten och dess handläggning men är mycket nöjda med boendet barnet placerats på. Den nya handläggaren kommer enligt rapporten att besöka boendet under hösten.