Det så kallade entreprenadberget, material som så att säga ”blir över” vid exempelvis sprängning av tunnlar klassas idag alltför ofta som avfall, istället för som det fina material det är. Vi välkomnar därför att det just nu pågår flera initiativ för att mer material än idag ska tillvaratas. 

Samtidigt som Göteborg lade fram sitt förslag om att hälften av allt bergmaterial ska vara återvunnet lade Naturvårdsverket fram en utredning där de föreslår förbättringar i lagstiftningen som gör att mer material ska klassas som produkt – istället för som avfall.

För att Göteborgs mål ska kunna bli verklighet krävs det att Naturvårdsverket skyndsamt går fram med sina ändringar i regelverket, utan att införa alla de begränsningar de volymbegränsningar som också föreslås.

Men i slutändan kommer allt att hänga på tillämpningen. Vi har därför några medskick till Göteborg, när de ska implementera sina nya mål.                    

Sätt klimatet i fokus  

Eftersom transporter utgör en stor del av bergmaterials klimatpåverkan kommer korta transportsträckorna vara avgörande för att få avsedd miljöeffekt. Återvunnet material som finns för långt bort kommer alltså riskera att byggprojektet får en högre miljöpåverkan än om det använder nytt bergmaterial som finns lokalt. Den regionala geologin och omfattningen av pågående anläggningsprojekt är avgörande för tillgången till cirkulära material. På en plats vid en tidpunkt kan det gå att få tag på 100 % cirkulärt material, under andra förutsättningar kan det vara omöjligt att nå över 20%. Målet måste därför sättas över en längre tidsperiod och tillåtas variera från år till år. 

Använd kraften i industrin 

För att kunna återvinna bergmaterial med hög miljönytta behövs stadsnära ytor där bergmaterial kan lagras. Kommunen behöver inventera de ytor som redan finns och att använd de entreprenörer i och runt Göteborg som kan och vet hur man jobbar med bergmaterial.  

Vi vill också uppmana staden att bjuda in branschen till samtal. Hittills har vi upplevt att kommunen främst kommunicerat med sina egna bolag och inte med branschens företag. Återvunnet bergmaterial är en rik tillgång - inte enbart som en avfalls- och återvinningsfråga. Vi i branschen brinner för att förse samhällsbygget med bergmaterial och står beredda att ställa om till mer återbruk. Använd vår kunskap och kompetens och låt oss göra resan gemensamt.