I slutet av maj meddelade Trafikverket att det blir nej till Upplands Väsbys och medsökande Region Stockholms ansökan om 1,4 miljarder i stadsmiljöbidrag. Pengarna skulle användas inom projekt Väsby Entré för att skapa "ett modernt och mer miljöanpassat stationsområde".

– Avslaget är naturligtvis en besvikelse då vi har jobbat hårt för utvecklingen av denna del av Väsby under lång tid, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Ett krav från Trafikverket för att kunna ge stöd till åtgärder var att sluttiden skulle vara senast 2027. Men Trafikverket bedömde att vissa delar inte var genomförbara senast det året. Det gäller nya gång- och cykelbroar, som binder samman östra och västra sidan om järnvägen, samt den nya stationsbyggnaden.

– Bytespunkten rör sig om en komplex miljö och när tidsramen förkortades blev det plötsligt svårt för oss att få vår ansökan godkänd, säger samhällsbyggnadschef Åsa Engwall.

Flygvy (visionsbild) över Väsby Entré.

Flygvy (visionsbild) över Väsby Entré.

Urban Minds

Omtag

Redan i höstas meddelade det nya mittenstyret med S, VB och L att de ville göra ett omtag med bostads- och stationsprojektet Väsby Entré.
Projektet behövde enligt politikerna av olika anledningar skalas ner.

– Beslutet från Trafikverket bekräftar kommunfullmäktiges beslut om behovet av ett omtag, så att vi med framgång kan göra en ansökan utifrån de nya förutsättningarna. Vi tror på att stationsområdet har en viktig funktion i vårt byggande av den framtida småstaden Väsby, säger Mathias Bohman (S).

Kommunen planerar alltså att göra en ny ansökan om stadsmiljöbidrag till hösten. Detta måste dock först förankras politiskt.

Ökade kostnader

Kostnaderna för genomförandet av Väsby Entré har ökat under tiden planeringen har pågått – från 850 miljoner kronor totalt år 2015 till 2,88 miljarder kronor 2023.

Bussterminalens kostnader har enligt Roland Storm (VB) ökat från 340 miljoner kronor till 819 miljoner kronor. Flytt av Väsbyån för att kunna bygga bussterminalen har ökat från 130 miljoner kronor till 230 miljoner kronor. Broarna och stationsbyggnaden beräknas nu kosta 558 respektive 672 miljoner kronor.

Väsby Bästa har länge verkat för ett omtag av Väsby Entré.

– Vi delar Trafikverkets uppfattning om att projektets mogenhetsgrad bedömdes vara för låg. Vi har påpekat detta i snart nio år och de extrema kostnadsökningarna gör nuvarande förslag till detaljplan omöjlig att genomföra, säger kommunalråd Roland Storm (VB).