Sex av sju kvarter i Mötesplats Nacka, den kommande överdäckning av Värmdöleden i Centrala Nacka, direktanvisas till Skanska. Det beslutade kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott på tisdagen.

Därmed blir det ingen markanvisningstävling för alla intresserade byggaktörer. 

”Ett tävlingsförfarande för markanvisning vara för tidskrävande och osäkert”, skriver Nina Morling, enhetschef på exploateringsenheten, projektchefen Peter Skogberg och exploateringsingenjör Josefina Blomberg.

I stället bad kommunen redan 2018 olika byggherrar att skissa på förslag hur projektet skulle kunna genomföras.

”Ansvarsfullt”

Enligt kommuntjänstemännen tar Skanska ”ett ansvarsfullt helhetsgrepp om markområdet” och bedöms ”ha en god genomförandeförmåga i stadsutvecklingsprocessens alla skeden”.

I framtiden ska en 300 meter lång överdäckning av Värmdöleden knyta ihop Nacka Forum med Jarlaberg och Nacka strand. Park, bussterminal och 90 000 kvadratmeter för bostäder, kontor, lokaler, hotell och verksamheter.

Klar senast 2045

Den ursprungliga planen var att just bussterminalen skulle ha varit klar redan 2025 – ett år före tunnel­banans planerade invigning. Övriga delar skulle därefter slutföras etappvis. Men sedan försenades tunnelbanan till 2030 och Mötesplats Nacka pausades från 2019. Då visade nya kalkyler att kostnaden i stället för 2-2,3 miljarder blev 3,5 miljarder kronor i 2018 års penningvärde.

Nu är kommunen och Skanska överens om att projektet ska vara färdigställt senast 2045. Hur mycket det kommer att kosta vågar kommunen inte förutspå.

Marknadsläget gör det svårt att uppskatta hur mycket pengar kommunen kommer att få för marken. Projektets komplexitet gör det också svårt att beräkna hur dyra mark- och konstruktionsarbeten kommer att bli för Skanska.

”Projektets tid och ekonomiska förutsättningar är generellt osäkra och utreds vidare under hösten för att ligga till grund för ett reviderat inriktningsbeslut. Parallellt arbetar projektet med en uppdaterad risk- och konsekvensanalys”, skriver tjänstemännen.